fbpx
x
Мени
Здружение еколошко друштво Планетум

Здружение еколошко друштво Планетум

Здружение еколошко друштво Планетум
ЕД Планетум
Environmental association Planetum
EA Planetum
1999
Здружение
Александар Лазаров- претседател
4027999124755
5278651
22 Декември бб (4 м.з.), Струмица
22 Декември бб 4 у.з
Струмица
Митко Шопов, 0038977659434, mitko.sopov@gmail.com
070 374 579

Заштита и унапредување на животната средина преку решавање на прашања и проблеми поврзани со отпадот, развојот на алтернативниот туризам, и урбаниот развој. Визијата на ЕД Планетум е да биде број еден еколошка самоодржлива организација во Македонија и во регионот со формирано свое еко-социјално претпријатие, со 20 постојано вработени лица кои се специјализирани за решавање на различни проблеми од областа на заштита и унапредување на животната средина. Планетум има значајна улога во заедницата при градењето нови лидерски капацитети и располага со свои канцеларии, магацин, опрема, возила, машини, земја расадник и едукативен еко и туристички центар.

Вработување

Животна средина и природни ресурси

Здравје и здравствена заштита

Култура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Медиуми

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

30

60

2015