x
Мени
МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ

МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ

МАКЕДОНСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕДИУМИ
Macedonian Institute for Media
2001
Фондација
Билјана Петковска - директор
4030001417836
5533791
Јуриј Гагарин 17-1/1
Ул. Јуриј Гагарин бр. 17-1/1, 1000 Скопје
Карпош
Билјана Петковска bb@mim.org.mk Мери Каранфиловска - merik@mim.org.mk, Весна Никодиноска - vesnanik@mim.org.mk, Славчо Миленковски - slavco@mim.org.mk, Марина Златевска - marinaz@mim.org.mk, Ивона Василова - ivonae@mim.org.mk
+389 2 3090 144

МИМ се залага за градење демократско општество во кое доминираат професионални медиуми, транспарентни и отчетни институции и граѓански сектор, кои им овозможуваат на граѓаните доволно веродостојни информации, за тие да можат да направат информиран избор за сите прашања важни за нивниот живот и за општеството.

Мисијата на Македонскиот институт за медиуми (МИМ) е да го поттикнува и континуирано да помага во процесот на унапредување на професионални стандарди во новинарството, медиумите и во јавната комуникација со цел да влијае врз подобрување на демократските процеси во Р. Македонија.

Информации, комуникации и медиуми

Култура

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Толеранција

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Медиуми

Млади и студенти

4

2015

Објавено пред 11 месеци ПРАВДА, А НЕ МИЛОСТ
Објавено пред 11 месеци ДОБРИНАТА НЕ СЕ МЕРИ СО ПАРИ
Објавено пред 11 месеци НЕЗАВИСНАТА СЦЕНА ИМА ЦЕНА
Објавено пред 11 месеци ОД КАДЕ ТРГНАА ПРОМЕНИТЕ
Објавено пред 11 месеци ПРАВДА, А НЕ МИЛОСТ
Објавено пред 11 месеци ДОБРИНАТА НЕ СЕ МЕРИ СО ПАРИ
Објавено пред 11 месеци НЕЗАВИСНАТА СЦЕНА ИМА ЦЕНА
Објавено пред 11 месеци ОД КАДЕ ТРГНАА ПРОМЕНИТЕ
Објавено пред 11 месеци ПРАВДА, А НЕ МИЛОСТ
Објавено пред 11 месеци ДОБРИНАТА НЕ СЕ МЕРИ СО ПАРИ
Објавено пред 11 месеци НЕЗАВИСНАТА СЦЕНА ИМА ЦЕНА
Објавено пред 11 месеци ОД КАДЕ ТРГНАА ПРОМЕНИТЕ