fbpx
x
Мени
Здружение на новинарите на Македонија

Здружение на новинарите на Македонија

Здружение на новинарите на Македонија
ЗНМ
Association of Journalist of Macedonia
AJM
1946
Здружение
Насер Селмани, Претседател
4030980155413
4067568
Градски Ѕид Блок 13, Скопје
Градски Ѕид Блок 13, Скопје-Центар
Центар
Драган Секуловски Извршен директор 0038970365585 dsekulovski@znm.org.mk
023298137
023116447

Здружение на новинарите на Македонија (ЗНМ) е основано во 1946 година. Член е на Меѓународната федерација на новинарите. ЗНМ е независно, самостојно, невладино и непартиско здружение, чија цел е да биде промотор и заштитник на професионалните стандарди и на слободата на изразување.

Посебни цели и задачи на ЗНМ се:
-Ја брани слободата на печатот, радиото, телевизијата и на другите медиуми,
-Се бори против нивната злоупотреба, создавањето монополи и било какви форми на цензура на штета на вистинитото, целосното, непристрас-ното и навременото информирање на јавноста,
-Ги заштитува и унапредува слободите, правата и одговорноста на новинарите, врз основа на Уставот и законите на Република Македонија, Статутот и актите на ЗНМ, како и меѓународните документи што се однесуваат на слободата на јавните гласила, и остварувањето на изразувањето и информирањето како основни човекови права,
-Го заштитува угледот и достоинството на новинарот и новинарската професија и ја заштитува и поттикнува слободата на критичкиот и креативниот труд, и
-Ги застапува членовите, ги претставува пред општествената заедница, активно учествува при подготовката на законските прописи и меѓународни конвенции од интерес на професијата и го брани професионалниот интерес согласно Кодексот на новинарите на Македонија.

Добро владеење

Информации, комуникации и медиуми

Човекови права

Друго

Медиуми

Друго

500

450

2015