fbpx
x
Мени
Центар за ромска заедница “ДРОМ”

Центар за ромска заедница “ДРОМ”

Центар за ромска заедница “ДРОМ”
Ц.Р.З.ДРОМ
Roma Community Center “DROM”
R.C.C.DROM
1997
Здружение
Ахмет Јашаревски - Извршен директор
4017997128820
5179149
Локалитет Серава бр. 5/7а, 1300 Куманово
бр.ЛОК. Серава - 3Г.106 /ОБ.5 ПР.7А Куманово
Куманово
Ахмет Јашаревски Извршен директор 038970541535 ahmet@drom.org.mk Мирослав Ристовски – 078/427 – 247 miki.ristovski@ymail.com Мердан Муслиевски – 078/ 416 – 101 muslievskimerdan@yahoo.com Донка Петровска – 078/238 – 944 donkapetrovska@yahoo.com Севдија Јашаревска – 078/723 – 911 sevda.jasarevska@yahoo.com Бајрам Бајрамовски – 070/588 – 221 b_bajramovski@yahoo.com Емилија Илиевска – 076/693 – 360 emilijai@ymail.com Ремзија Муслиевска – 078/416 – 103
031 411 406
031 430 148

Генерален напредок на Ромите, подигната свест и интеграција во општеството преку нивно зајакнување и претставување како рамноправни граѓани во Р.Македонија и надвор од неа.

Вработување

Децентрализација

Култура

Меѓуетнички односи

Толеранција

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Невработени

Образовни институции

Други маргинализирани групи

132

15

2015

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација