fbpx
x
Мени
Фондација за развој на локалната заедница Штип

Фондација за развој на локалната заедница Штип

Фондација за развој на локалната заедница Штип
ФРЛЗ
Local Community Development Foundation Stip
LCDF
2006
Фондација
Невенка Лонгурова Гирова
4029006134710
6174043
Сремски фронт бб (детска градинка Сончогледи)
Сремски фронт бб, Штип
Штип
Невенка Лонгурова Гирова Извршен директор 075 496 771 ngirova@frlz.org.mk
032383116
032383116

ЗА ФОНДАЦИЈАТА

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип (ФРЛЗ) е непрофитна и невладина организација, основана во 2006 година, како правен наследник на Центарот за поддршка на НВО Штип (2001 – 2006).

Мисија
Ефективно учество на граѓаните во креирање јавни политики и нивна доследна имплементација

Стратешки цели
• Засилена демократизација на Република Македонија и развој и консолидација на грашанското општество.
• Зајакнато учество на младите луѓе во општеството.
• Подобрен локален економски развој.
• Подобрување на локалните политики и засилување на децентрализацијата, преку активно учество на граѓаните.

ШТО РАБОТИМЕ
ФРЛЗ делува во насока на зајакнување на демократските процеси, добро владеење и младинско учество преку мониторинг на работата на локалните власти и нудења на решенија за локалните проблеми.
ФРЛЗ дава поддршка и менторство на граѓанските организации за јакнење на нивните капацитети и поттикнување на институционалниот развој.
ФРЛЗ работи и на поттикнување на активно учество на граѓаните во општествените процеси и развој на нивните вештини за вработување.

Владеење на правото

Вработување

Деца, млади и студенти

Децентрализација

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Млади и студенти

Невработени

Општини/единици на локална самоуправа

10

2015