fbpx
x
Мени
ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА, СОЦИЈАЛНА И ОБРАЗОВНА ПОДДРШКА „ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗВОЈ И ИНКЛУЗИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ„

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА, СОЦИЈАЛНА И ОБРАЗОВНА ПОДДРШКА „ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗВОЈ И ИНКЛУЗИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ„

ЗДРУЖЕНИЕ НА ГРАЃАНИ ЗА ЗДРАВСТВЕНА, СОЦИЈАЛНА И ОБРАЗОВНА ПОДДРШКА „ИНИЦИЈАТИВА ЗА РАЗВОЈ И ИНКЛУЗИЈА НА ЗАЕДНИЦИТЕ„
ИРИЗ Скопје
Citizen association for health, social and educational support “Initiative for Development and Inclusion of Communities"
IDIC Skopje
2016
Здружение
претседател на Здруќение - Фатима Османовска
4086016502525
7108478
Ул. Виетнамска бр.9, 1000 Скопје, општина Шуто Оризари
Ул. Виетнамска бр.9, 1000 Скопје, општина Шуто Оризари
Шуто Оризари
Фатима Османовска, претседател на Здружение, 078/387-152, fatima.osmanovska@iriz.org.mk
078387152

Мисија: ИРИЗ е здружение на граѓани кое работи за унапредување на пристапот на Ромите до социјални,здравствени и образовни услуги преку обезбедување на параправна помош и подршка, информирање и едукација, подигање на нивото на образование,и вклучување Ромите во процесите на креирање на јавни политики и стратешко застапување на граѓаните. ИРИЗ е здружение кое ке работи со заедницата за заедницата.

Владеење на правото

Возрасни

Деца, млади и студенти

Здравје и здравствена заштита

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Жени

Општини/единици на локална самоуправа

Други маргинализирани групи