fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ - Гевгелија

Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ - Гевгелија

Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ - Гевгелија
ЦКП - Гевгелија
Citizens Association CENTER FOR CLIMATE CHANGE - Gevgelija
CCC - Gevgelija
2007
Здружение
Бојана Станојевска Пецуровска - Претседател
4030008019178
6322565
Разловечко Востание 2а-2/8, Скопје
ул. Гоце Делчев бр.74, Гевгелија
Гевгелија
Бојана Станојевска Пецуровска - Претседател
+389 2 5208 330

Мисијата на ЦКП е да ја штити животната средина и да имплементира активности за борба со климатските промени, со цел подобрување на животната средина. Главните цели на Центарот за климатски промени се:

- Поддршка на индустријата со цел подобрување на нивните енергетски перформанси и перформансите во животната средина
- Подигнување на јавната свест за климатските промени и можностите кои произлегуваат од Механизмот за чист развој (МЧЈ)
- Предложување на мерки за подобрување и промена на законската рамка на полето на енергетиката, климатските промени и животната средина
- Зајакнување на капацитетите на локалната и централната власт како и капацитетите на индустријата со цел развој на проекти за климатски промени и подобрување на перформансите во животната средина.
- Промовирање и поддршка на владеење со животната средина, енергија и управување со животната средина

Визијата на Центарот за климатски промени е насочена кон намалување на јалеродниот диоксид и креирање на општество одговорно кон животната средина. Со цел да го постигнеме тоа, ЦКП ги насочува своите активности кон индустриска енергетска ефикасност, интегрирано спречување и контрола на загадувањето, управување со отпад, намалување и ублажување на климатските промени, управување со животна средина и енергетски менаџмент.

Животна средина и природни ресурси

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Објавено пред 4 годинаи Брошура
Објавено пред 7 годинаи Брошура
Објавено пред 4 годинаи Брошура
Објавено пред 7 годинаи Брошура
Објавено пред 4 годинаи Брошура
Објавено пред 7 годинаи Брошура