fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани на текстилните, кожарските и чевларските работници ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ Штип

Здружение на граѓани на текстилните, кожарските и чевларските работници ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ Штип

Здружение на граѓани на текстилните, кожарските и чевларските работници ГЛАСЕН ТЕКСТИЛЕЦ Штип
ЗГТКРТМ
Citizens Association of textil, leather and shoe workers-LOUD TEXTILE WORKER Stip
CATCSWCTW
2017
Здружение
Кристина Ампева,претседател
4029017519525
7202903
Ул Пролетерска 42 Штип
Ул Пролетерска 42 Штип
Штип
Кристина Ампева ,претседател на ЗГТКЧРГТ
078312365

Визија –Граѓани работници во текстилната,кожарската и чевларската индустрија со висока свест,едуцирани,информирани ги уживаат своите права
Мисијата на здружението е: Да биде водечка организација за остварување на правата на работниците од текстилната,кожарската и чевларската индустрија

Основни цели и задачи на Здружението се:
1.Професионалност и транспарентност во работата на здружението
2.Застапување на интересите на работниците во текстилната,кожарската и чевларската индустрија
3.Афирмирање и популаризација на проблемите на работниците и кршењето на нивните права
4.Подигање на свеста на работниците преку едукации,трибини,конференции,семинари и други активности кои се потребни
5. Учество во подготовка на закони и други нормативни акти и прописи од областите на интерес на здружението и работниците во текстилната,кожарската и чевларската индустрија
6.Изградба на сопствена структура за подготвка на проекти за развој и унапредување на здружението
7. Стумулирање, лобирање, менаџирање, креирање и развој на соработка со
медиумите, бизнис секторот, други невладини организации, фондации, асоцијации
и остварување на меѓународна соработка
8.Поддршка, созадавање и развој на соработка со органите на централната и локалната власт, меѓународни институции и организации, странски амбасади и влади
9.Стимулирање, поддршка, имплементација и застапување на работниците, преку позитивните примери во европските држави. Учество во решавање, надминување и задоволување на проблемите и потребите на работниците во текстилната,кожарската и чевларската индустрија.
10.Вршење и други активности и облици на работа кои придонесуваат за унапредување на правата на работниците ,популаризација на проблемите и подигање на свеста на рaботниците
11.Оформување и развој на мрежи и групи со организации со цел зајакнување на капацитетите за подобрување на правата на работниците
12.. популаризација и афирмација на статусот и кршењето на правата на Маргинализираната и ранливата популација која работи во текстилната,кожарската и чевларската индустрија
( роми,лгбт,зависници,сексуални работници и др. )
13.Јакнење и развивање на волонтеризмот и волонтерскиот менаџмент и активно вклучување на младите како во организацијата така и надвор од неа.
14.Социјална инклузија и подигање на свеста на граѓаните работници преку уметноста и културата

Антикорупција

Владеење на правото

Демократија

Добро владеење

Култура

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

Општини/единици на локална самоуправа

5

5

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација