fbpx
x
Мени
Здружение ИЗВОР - Кратово

Здружение ИЗВОР - Кратово

Здружение ИЗВОР - Кратово
ЗГ Извор
Association for protection of environment, historical sights and human health “Izvor”- Kratovo
Origin
2002
здружение
Милош Димитровски - претседател
4014002102558
5731887
ул. “3та МУБ“ бб - Кратово
ул.“Јосиф Даскалов“ бр.34 Кратово
Кратово
Милош Димитровски моб. 078 464 401
031 481 280

Здружението “Извор“ преку своите програмски определби се залага да привлече домашни и странски инвестиции за подобрување на социо-економската состојба на населението од регионот, намалување на невработеноста, заштитата и унапредувањето на животната средина, одржливо искористување на природните реткости и убавини, развојот на туризмот на регионално, национално и меѓународно ниво.
Воспоставување партнерска соработка со институции и НВО од Република Македонија, Република Бугарија и други организации од соседството и Европска Унија.

Животна средина и природни ресурси

Развој на граѓанско општество

Градење инфраструктура

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Млади и студенти

Рурално население

100

3

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација