fbpx
x
Мени
Здружение НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР Куманово

Здружение НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР Куманово

Здружение НАЦИОНАЛЕН РОМСКИ ЦЕНТАР Куманово
ЗНРЦ
Association NATIONAL ROMA CENTRUM Kumanovo
2005
Здружение на граѓани
Ашмет Елезовски
4017005155427
6052347
ул. Доне Божинов бр. 11/5
Куманово
Североисточен
Ирфан Мартез- проект координатор 070/543-326 martez@nationalromacentrum.org
031/427-558

Преку мобилизација и зајакнување на луѓе, користејќи застапување врз основа на правата и партиципативен пристап, НРЦ ќе ги поддржи нејзините конституенти (Роми и други лица кои живеат во социјален ризик) да ги исполнат нивните основни права и уживаат во нивните слободи како еднакви во општеството.
Поддршка на развојот на општеството каде што сите луѓе се еднакви и имаат еднакви можности да уживаат во слободите и правата.
НРЦ особено се залага за обезбедување, почитување и имплементирање на правата на припадниците на ромската заедница, како најмаргинализаран ентитет.

Владеење на правото

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Здравје и здравствена заштита

Меѓуетнички односи

Миграција

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Граѓански организации

Деца

Етнички заедници

Жени

Млади и студенти

Невработени

Општини/единици на локална самоуправа

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи