fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица

Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица

Здружение на граѓани Центар за истражување и анализи НОВУС Струмица
ЦИА Новус
Association Centre for research and analysis NOVUS Strumica
CIA Novus
2013
Здружение на граѓани
Татјана Митрева - Претседател
4027013517878
6847145
Васил Сурчев 56 Струмица
Струмица
Југоисточен
Милушев Ѓорги- Извршен директор 00389 75 495 003 milusevgorgi@yahoo.com
00389 75 495 003

Здружението на граѓани Центар за истражувања и анализи НОВУС од Струмица е доброволно непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓани заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните вредности, зајакнување на меѓуетничките односи и економски развој во локалната заедница и на територија на Македонија, како и заштита на основните човекови права и слободи во согласност со Уставот и Законот.

Граѓаните се здружени во Здружението зарaди остварување на поширок заеднички интерес.
Мисијата на здружението е подобрување и зголемување на вкупната општествена положба на граѓаните и младите, со посебен акцент на заштита на човековите права и слободи, како и водење на социо-економска политика.

Владеење на правото

Деца, млади и студенти

Децентрализација

Добро владеење

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

55

15

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација