fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани за промовирање на современи образовни процеси - КИМАТИКА Скопје

Здружение на граѓани за промовирање на современи образовни процеси - КИМАТИКА Скопје

Здружение на граѓани за промовирање на современи образовни процеси - КИМАТИКА Скопје
Киматика
Organisation for contemporary educational processes - Cymatics Skopje
Cymatics
2013
Здружение на граѓани
Никола Аспровски - претседател
4080013538580
6888321
Киро Крстевски бр.34/2-1
Кисела Вода
Скопски
Никола Аспровски - претседател 075/207-405 asprovskinikola@yahoo.com
075/207-405

Визијата и мисијата на здружението е да ги подготвува граѓаните во општеството да станат
активни, грижливи и доживотни ученици кои покажуваат почит кон себе и другите, а воедно
имаат капацитет да учествуваат, преиспитуваат и го менуваат светот околу нив за личното и
колективно општествено добро. Се фокусира на развојот и вклучувањето на граѓаните преку
едукација, критички пристап, анали
за и иницијативи за преземање акција.

Цели:

-Создавање платформи на неформално образование;
-Промовирање на современ образовен процес;
-Поддршка за човекови права;

Постигнувања:

„Медиумите за граѓаните – граѓаните за медиумите“ (02.01.2020 - 01.08.2020) - Градење на капацитетите на граѓанските организации во регионот во насока на унапредување на медиумската и информатичката писменост. Донатори: Македонскиот институт за Медиуми, Европската Унија

,,Инклузија без граници” (20.02.2019 - 05.04.2019) - Донатори: (МДИ) - Лондон , Македонскиот институт за медиуми (МИМ) и (НСИОМ), финансиран од Европската Унија

„Почувствувај ја Македонија со шестото сетило - срцето“ - Донатори: Општини, Комерцијална банка

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Етнички заедници

Лица со посебни потреби

Медиуми

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

7

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација