fbpx
x
Мени
Здружение за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани

Здружение за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани

Здружение за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани
ЛАГ Агро Лидер
Lag Agro Lider
2014
Здружение на граѓани
Даниела Цветаноска, претседател
4060014500690
6972519
Маршал Тито бр.92 Кривогаштани
Кривогаштани
Пелагониски
Дејан Џокоски, член на управен одбор, 078 318 953, manki_01@yahoo.com
078318953

Здружението за рурален развој ЛОКАЛНА АКЦИОНА ГРУПА АГРО ЛИДЕР Кривогаштани е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение, формирано со слободно здружување.

Основањето на ЛАГ АГРО ЛИДЕР КРИВОГАШТАНИ овозможува заедничка соработка на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор, а преку информирање, едукација и активирање на населението ќе обезбеди долгорочен развој на руралните средини на територијата на Општините Долнени, Кривогаштани, Крушево и Прилеп.

ЛАГ-от се организира и делува на подрачјето на територијата на Општините Долнени, Кривогаштани, Крушево и Прилеп кои се наоѓаат во Пелагонискиот плански регион.

Главна цел и задача на АГРО ЛИДЕР КРИВОГАШТАНИ е да промовира и придонесе кон одржлив рурален развој на територијата на општините Долнени, Кривогаштани, Крушево и Прилеп преку иницијативи, партнерства и користење на постоечкиот ендоген потенцијал.

Демократија

Деца, млади и студенти

Животна средина и природни ресурси

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Транспарентност

Човекови права

Градење инфраструктура

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Етнички заедници

Жени

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Стари лица