fbpx
x
Мени
Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ-Битола

Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ-Битола

Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ-Битола
ИНТЕРАКТИВ-Битола
Association for international youth cooperation INTERAKTIV-Bitola
INTERACTIVE-Bitola
2017
Здружение на граѓани
Мартин Николовски - претседател
4002017550834
7218621
ул. Индустриска бр.61-в
ул. Индустриска бр.61-в 7000 Битола
Битола
Пелагониски
Катерина Божиновска Административно – финансиски и проектен менаџер kate.bozinovska88@gmail.com +38976337966
+38947552211
/

Здружението за меѓународна младинска соработка „ИНТЕРАКТИВ“ од Битола е непрофитна, граѓанска младинска организација која има за цел да обезбеди можности за локалната младина но и соработка со младите на меѓународно ниво. Здружението е основано во јули, 2017 година во Битола, Република Македонија. Целта на здружението е да развива активности и можности за младите во сферата на неформалното образование, промовирање на здрави животни навики, културата и уметноста како и граѓанско општество кои ги поттикнуваат позитивните вредности кај младите луѓе.
Активноста на организацијата се фокусира на многу аспекти кои се од интерес за младите: од обезбедување на услуги и информации, до истражување и поддршка за креирање политики и мрежно поврзување. ИНТЕРАКТИВ работи на создавање на различни одговорни и кооперативни заедници каде што граѓаните активно придонесуваат за социјалниот развој и интеграција. Нашата мисија е да обезбедиме одржлив развој на заедницата преку создавање на можности за квалитетно ангажирање на граѓанското општество, унапредување на можностите за учење и активно вклучување на младите луѓе и другите граѓани.
НАШИ ЦЕЛИ СЕ:
- Придонес кон спроведување на целите за одржлив развој на Обединетите Нации на локално, национално и меѓународно ниво преку поттикнување на учеството на младите на национално, регионално и меѓународноно ниво;

- Учество на младите во процесите на европска интеграција и креирање на заедничка европска визија;

- Учество на младите во активности за промоција на култура на толеранција и ненасилство, мир и меѓународното разбирање;

- Активности за промоција на принципите на интергенерациска правда преку учество во креирањето и спроведувањето на јавните политики, на национално, регионално и меѓународно ниво;

- Активности за вмрежување и учество во меѓународни младински мрежи и коалиции кои делуваат во сферата на зајакнување на младите;

- Придонес кон намалување на сиромаштијата и креирање можности за учество на младите во активностите на национално, регионално и меѓународно ниво

- Промоција на различните култури и супкултура на живеење на младите преку организирање на различни настани: конференции, семинари, фестивали на младинска култура и сите други класични алтернативни форми и правци во уметноста;

- Заштита на културниот идентитет на млади припадници на ранливи категории, мали етнички заедници и национални малцинства;

- Други активности поврзани со развојот, перспективата и благосостојбата на младите луѓе.

Неформалното образование е особено важно за развојот на младите, а младите се тие кои што го претставуваат најдобриот скенер за откривање на вистинските проблеми што постојат во општеството. Со некои насоки тие можат да го откријат коренот на проблемот и да го изградат својот пат за да најдат трајно решение за да се ослободат од проблемот. ИНТЕРАКТИВ како организација е мотивирана да работи со младите. Тимот на ИНТЕРАКТИВ се состои од искусни младински работници и млади волонтери, кои се големи ентузијасти, креативни, мотивирани, активни, иницијативни млади луѓе.

Нашиот тим на младите им дава можности да се вклучат, да промовираат неформално образование, мултикултурализам, потреба од самовклучување и активно граѓанство, како и зајакнување на капацитетите на младите во локалната средина.

Владеење на правото

Толеранција

Транспарентност

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Раководење

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Етнички заедници

Медиуми

Млади и студенти

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

30

5

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација