fbpx
x
Мени
Здружение за граѓански активизам и поттикнување на општествена одговорност ХОРИЗОН ЦИВИТАС АС Скопје

Здружение за граѓански активизам и поттикнување на општествена одговорност ХОРИЗОН ЦИВИТАС АС Скопје

Здружение за граѓански активизам и поттикнување на општествена одговорност ХОРИЗОН ЦИВИТАС АС Скопје
ХОРИЗОН ЦИВИТАС Скопје
Association for civic activism and encouraging social responsibility HORIZON CIVITAS Skopje
HORIZON CIVITAS Skopje
2017
Здружение
Самет Шабани - председател
4038017512732
7247038
Рокомија 67А Скопје
Rokomija 67A Butel
Бутел
Скопски
Самет Шабани, председател, 075340280, samet.shabani@horizon.mk
+389 2 614 1319

Мисијата на Хоризон Цивитас е зголемување на граѓанското учество, зајакнување на нивото на демократија во општеството, како и асистирање на целосно спроведување на човековите слободи и права.
Нашата визија е проширување на граѓанскиот хоризонт со цел да се превземат дејствиа за позитивни промени во нивното општество.
Во целите на здружението опфатени се следните дејности:
Имплементација на проекти поврзани со граѓанско учество, мултикултурализам, образование и јавни политики.
Реализација на различни активности што им овозможува простор на граѓаните да го изразуваат своето јавно мислење за специфични општествени прашања.
Вмрежување преку соработка со локални, национални и меѓународни партнер организации, со цел создавање на подобри општествени услови за граѓаните и поголема општествена одговорност.
Организирање на безплатни курсеви, обуки, конференции, панел дискусии, состаноци, во корист на размена на ставови и унапредување на знаењата на учесниците.
Застапување на интересите на членовите пред државните органи, доколку е загрозено одредено човеково право, загарантирано со Уставот на Р.М.

Демократија

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Меѓуетнички односи

Развој на граѓанско општество

Толеранција

Човекови права

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Етнички заедници

Млади и студенти

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација