fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани - Надеж

Здружение на граѓани - Надеж

Здружение на граѓани - Надеж
надеж
Citizen association - Hope
2016
граѓанска организација
Димитар Димитровски.
9985431003756
55749816570076
сасански рид 75
Македонска Каменица
Источен
Влатко Ситновски, претседател на ГО Надеж,
+38976279048

„Јас сакам да се вратам дома“ е проектот преку кој НВО организации ќе ги истражуваат можностите на Делчево, М. Каменица и Пехчево за да си ги вратат иселениците дома. НВО „Надеж“ од М. Каменица сака да придонесе за сопирање на иселувањето кое зафаќа драматични размери и ги празни овие градови.

Нашата цел со проектот е да ги истражиме можностите за нивен повраток,проектот е да се видат неколку сегменти, да се видат можностите што ги нуди локалната самоуправа за враѓање на иселениците,програмите на Агенцијата за вработување и нивната искористеност од страна на иселениците,но секако и да се видат условите за инвестиции во земјоделството како и начинот за пренесување на искуството од аграрот од западноевроспките земји овде кај нас, кажа Влатко Ситновски, НВО „Надеж“-М.Каменица.

Владеење на правото

Вработување

Демократија

Деца, млади и студенти

Информации, комуникации и медиуми

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Други маргинализирани групи