fbpx
x
Мени
Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ЕЛИПСА Куманово

Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ЕЛИПСА Куманово

Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ ЕЛИПСА Куманово
ЦОР ЕЛИПСА
Civil association centre for sustainable development ELIPSA - Kumanovo
CSD ELIPSA
2012
Здружение
n/a
4017013521683
6840744
ул. Илинденска бр.69А Зграда-бивш Комит/3 кат Куманово
ул. Илинденска бр.69А (Зграда-бивш Комитет), 3 кат, 1300 Куманово
Куманово
Североисточен
Игор Георгиев, Претседател, 075.65.17.90, elipsacod@yahoo.com
075 651 790

Здружението за одржлив развој „Елипса’’ е основана на 14 Декември 2012. Според статутот, општата цел на ова здружение е да се промовира одржливиот развој, зајакнување на демократските процеси и развој на човечки и материјални ресурси во Република Македонија, со следниве специфични цели:
– Поддршка на развојот на институционалните капацитети на централно и локално ниво;
– Подигнување на свеста кај граѓаните за употребата на одржливите практики во економскиот развој;
– Одржливо користење на човечките и природните ресурси;
– Поддршка за одржлив развој на туризмот;
– Обезбедување на интегриран регионален развој во согласност со принципите на одржлив развој
Здружението на граѓани Центар-Елипса за одржлив развој има учествувано во неколку проекти финансирани од различни донатори, има подготвено многу студии, стратешки документи и одржано и неколку обуки од областа на туризмот и животната средина. Со своите експерти ЦОР Елипса учествуваше во подготовка на програмите за развој на планските региони во Република Македонија во области на туризмот, инфраструктурата и транспортот.

Возрасни

Вработување

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Животна средина и природни ресурси

Информации, комуникации и медиуми

Лица со посебни потреби

Меѓуетнички односи

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Транспарентност

Човекови права

Друго

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Корисници на дрога

Медиуми

Млади и студенти

Рурално население

Сиромашни лица