fbpx
x
Мени
Здружение за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје

Здружение за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје

Здружение за едукација и тренинг ЦЕТ ПЛАТФОРМА Скопје
ЦЕТ платформа
Association for education and training CET PLATFORM Skopje
CET platform
2016
Здружение на граѓани
Бојан Коцевски, претседател
4032016530526
7093667
бул. Видое Смилевски Бато 35/2-20, 1000, Скопје
бул. Видое Смилевски Бато 35/2-20, 1000, Скопје
Аеродром
Скопски
Бојан Коцевски, претседател, 078247458, bojan.koce@gmail.com
078247458

Здружението ЦЕТ платформа е доброволно, непрофитно, невладино, непартиско здружение на граѓани, формирано со слободно здружување на граѓаните заради остварување, заштита и усогласување на своите интереси и уверувања за унапредување на граѓанското општество и локалните заедници, промоција и заштита на човековите права, како и заради вршење на дејности и активности за поттикнување на моралните и граѓанските вредности, зајакнување на меѓуетничките односи, афирмација на младите во општеството, промоција и заштита на медиумските слободи, права и стандарди и економски развој на територијата на Република Македонија и пошироко, а во согласност со Уставот и Законите.

Визијата на ЦЕТ платформа е остварување на поширок општствен интерес, делување и остварување на цели во областите на граѓанското општество, демократскиот поредок и институции, граѓанските вредности, човековите права, медиумите, неформалното образование и ранливите категории на граѓани во општеството.

ЦЕТ платформа Скопје е македонскиот огранок на CET platform мрежата која има преставништва и во Србија, Хрватска, Црна гора, Словенија, Косово, Бугарија, Грција, Полска, Италија, Литванија и Босна и Херцеговина.

Демократија

Деца, млади и студенти

Друго

Култура

Меѓуетнички односи

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Етнички заедници

Млади и студенти

Невработени

Други маргинализирани групи

Нема ресурси од оваа организација
Нема настани од оваа организација
Нема вести од оваа организација