fbpx
x
Мени
ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ АСПЕКТИ

ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ АСПЕКТИ

ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ АСПЕКТИ
АСПЕКТИ
GESTALT CENTER Mladen Kostikj ASPECTS
2010
граѓанско здружение
Снежана Андреева, претседател
4080010509740
6565220
ул.Водњанска (Мајка тереза) бр.44
Центар
Скопски
Снежана Андреева, претседател 070360432 a_snezana@hotmail.com
071878706

ГЕШТАЛТ ЦЕНТАР Младен Костиќ АСПЕКТИ е здружение кое првично беше регистрирано како Асоцијација за креативен развој, психотерапија и едукација. Мотивацијата за нејзиното основање произлезе од потребата да им се помогне на граѓаните во промена на свесноста за значењето на психосоцијалното здравје преку креативна адаптација во услови на брзи општествено-економски промени во заедницата, со хуманистички и едукативен пристап. Нашата визија е нашиот центар да биде значаен фактор во општествената заедница кој преку своите едукативни, искуствени, истражувачки, советодавни и други активности ќе придонесе кон зголемување на свесноста на граѓаните за потребата од психосоцијална подршка во насока на поквалитетен соживот. Нашата мисија е грижа и афирмација за психосоцијалното здравје на сите категории на граѓани (без дискриминација) за да се надминуваат стереотипите и предрасудите па и во однос на психолошкото советување и психотерапија; приближување на истите кон граѓаните преку едукативни, искуствени советодавни активности во насока на превенција и унапредување на квалитетот на живеење. Методите на работа се искуствени, доживувачки, интерактивни во групи или со индивидуалци, дискусии, трибини, презентации, работилници. Основната дејност е советодавна и едукативна во насока на зголемена свесност за себе и зголемена свесност за другите што води до позитивна промена и разбирање.
Од постоењето до денес се занимава со развивање на свесноста на граѓаните преку обуки, едукативни проекти, психо-социјална помош и подршка на млади, на професионалци и мобилни тимови кои работат со мигранти и бегалци. Поддржани од Цивика мобилитас со мал акациски грант 2015/16 г.

Возрасни

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Здравје и здравствена заштита

Информации, комуникации и медиуми

Лезбеjска, геј, бисексуална, трансродова и интерсексуална заедница (ЛГБТИ)

Меѓуетнички односи

Миграција

Образование, наука и истражување

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Толеранција

Транспарентност

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Информирање (на пр. градење свест)

Социјално-хуманитарна поддршка

Друго

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Деца

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

ЛГБТИ

Лица со болести

Млади и студенти

Образовни институции

Сиромашни лица

Стари лица

Други маргинализирани групи

Објавено пред 6 годинаи Прес конференција
Објавено пред 6 годинаи Обука на млади
Објавено пред 6 годинаи Уметнички хепенинг
Објавено пред 6 годинаи Чекор по чекор до САМОДОВЕРБА
Објавено пред 6 годинаи Прес конференција
Објавено пред 6 годинаи Обука на млади
Објавено пред 6 годинаи Уметнички хепенинг
Објавено пред 6 годинаи Чекор по чекор до САМОДОВЕРБА
Објавено пред 6 годинаи Прес конференција
Објавено пред 6 годинаи Обука на млади
Објавено пред 6 годинаи Уметнички хепенинг
Објавено пред 6 годинаи Чекор по чекор до САМОДОВЕРБА