fbpx
x
Мени
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО
ЖГИ АНТИКО
Women\\\'s Civic Initiative ANTIKO
2003
Граѓанска организација
Ѓунер Небиу - Извршна Директорка
4030003485405
5782872
за посети „Вуковарска“ бр.23-1/2, за пошта Поштенски Фах 1090-1010
Чаир
Скопски
Ирина Хаџи Митова - Координаторка, 070/989-278, antico@t.mk, wci.antiko.mk@gmail.com
+389 2 2614 641

ЖГИ АНТИКО е основана 1999 година како интеретничка граѓанска иницијатива од страна на лидерки и активистки од женското мировно и феминистичко движење на Р. Македонија.

Визија: Одржлив мир и развој - граѓанско oпштество кој обезбедува еднакви можности и ги почитува човековите права на сите граѓани без разлика на нивната полова, етничка, верска и секаков друг вид на различност.

Мисија: Динамична , стратешка и лобистичка женска мрежа која ја промовира културата на мирот и изградбата на заедницата преку анимирање, зајакнување и воспоставување на соработка со поединки /ци , граѓански организации и релевантни актери во областа на унапредувањето и заштитата на човековите/женските права, постигнувањето на родовата рамноправност и развојот на мултиетничкото граѓанско општество во локалните заедници на Р. Македонија и пошироко.

ЖГИ АНТИКО, нееднаквоста помеѓу мажите и жените и меѓуетничките тензии ги третира како една од главните пречки за развојот на демократијата, мирот и стабилноста во мултиетничките општества во локални и глобални рамки. Затоа и, нејзините цели и активности се насочени кон афирмација на вредностите базирани на родовата рамноправност, мултикултурализам, искоренување на родовото и домашното насислтво и поддршка на развојот на граѓанскиот активизам во изградбата на заедницата.

Таа, преку тимска работа дава активен придонес во надминувањето на патриархалните вредности, владеење на правото. Јавно застапува и лобира за креирање и инплементација на политики кои создаааат услови за исти права можности и одговорности за сите граѓани.

Владеење на правото

Вработување

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Меѓуетнички односи

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Други маргинализирани групи

Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Тетово
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Штип
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Куманово
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Битола
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Тетово
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Штип
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Куманово
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Битола
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Тетово
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Штип
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Куманово
Објавено пред 3 годинаи Втора тркалезна маса во Битола