fbpx
x
Мени
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО
ЖГИ АНТИКО
Women\\\'s Civic Initiative ANTIKO
2003
Граѓанска организација
Ѓунер Небиу - Извршна Директорка
4030003485405
5782872
за посети „Вуковарска“ бр.23-1/2, за пошта Поштенски Фах 1090-1010
Чаир
Скопски
Ирина Хаџи Митова - Координаторка, 070/989-278, antico@t.mk, wci.antiko.mk@gmail.com
+389 2 2614 641

ЖГИ АНТИКО е основана 1999 година како интеретничка граѓанска иницијатива од страна на лидерки и активистки од женското мировно и феминистичко движење на Р. Македонија.

Визија: Одржлив мир и развој - граѓанско oпштество кој обезбедува еднакви можности и ги почитува човековите права на сите граѓани без разлика на нивната полова, етничка, верска и секаков друг вид на различност.

Мисија: Динамична , стратешка и лобистичка женска мрежа која ја промовира културата на мирот и изградбата на заедницата преку анимирање, зајакнување и воспоставување на соработка со поединки /ци , граѓански организации и релевантни актери во областа на унапредувањето и заштитата на човековите/женските права, постигнувањето на родовата рамноправност и развојот на мултиетничкото граѓанско општество во локалните заедници на Р. Македонија и пошироко.

ЖГИ АНТИКО, нееднаквоста помеѓу мажите и жените и меѓуетничките тензии ги третира како една од главните пречки за развојот на демократијата, мирот и стабилноста во мултиетничките општества во локални и глобални рамки. Затоа и, нејзините цели и активности се насочени кон афирмација на вредностите базирани на родовата рамноправност, мултикултурализам, искоренување на родовото и домашното насислтво и поддршка на развојот на граѓанскиот активизам во изградбата на заедницата.

Таа, преку тимска работа дава активен придонес во надминувањето на патриархалните вредности, владеење на правото. Јавно застапува и лобира за креирање и инплементација на политики кои создаааат услови за исти права можности и одговорности за сите граѓани.

Владеење на правото

Вработување

Деца, млади и студенти

Добро владеење

Меѓуетнички односи

Отчетност

Развој на граѓанско општество

Родови прашања

Човекови права

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Финансиска поддршка (на пр. донации, грантови)

Општа јавност (сите граѓани)

Банки и претпријатија (деловен сектор)

Граѓански организации

Деца

Државни и јавни институции и/или службеници

Експерти од одредена област

Етнички заедници

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Други маргинализирани групи

Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Тетово
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Штип
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Куманово
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Битола
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Тетово
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Штип
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Куманово
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Битола
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Тетово
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Штип
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Куманово
Објавено пред 11 месеци Втора тркалезна маса во Битола