fbpx
x
Мени
Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО

Женска граѓанска иницијатива АНТИКО
ЖГИ АНТИКО
Women's Civic Initiative ANTICO
1999
Невладина непрофитна организација
Ѓунер Небиу, Претседателка
5782872
4030003485405
Ул. Емин Дураку-2/2-14, Поштенски фах 1090/1010
Чаир
Скопски
Ивана Стојчевска, Координаторка, 071 252 164, antico@t.mk
+389 2 2614 641

ЖГИ АНТИКО е основана како интеретничка граѓанска иницијатива од страна на лидерки и активистки од женското мировно и феминистичко движење на Р.С. Македонија.

Визија: Одржлив мир и развој - граѓанско oпштество кој обезбедува еднакви можности и ги почитува човековите права на сите граѓани без разлика на нивната полова, етничка, верска и секаков друг вид на различност.
Мисија: Динамична , стратешка и лобистичка женска мрежа која ја промовира културата на мирот и изградбата на заедницата преку анимирање, зајакнување и воспоставување на соработка со поединки /ци , граѓански организации и релевантни актери во областа на унапредувањето и заштитата на човековите/женските права, постигнувањето на родовата рамноправност и развојот на мултиетничкото граѓанско општество во локалните заедници на Р.С. Македонија и пошироко.

Родови прашања

Градење капацитети (обука, фасилитација, менторство, совети)

Застапување (на пр. креирање и влијание врз политики)

Информирање (на пр. градење свест)

Истражување

Социјално-хуманитарна поддршка

Општа јавност (сите граѓани)

Граѓански организации

Државни и јавни институции и/или службеници

Етнички заедници

Жени

Медиуми

Млади и студенти

Невработени

Претприемачи

Образовни институции

Општини/единици на локална самоуправа

Рурално население

Сиромашни лица

Други маргинализирани групи