fbpx
x
Мени

Економско јакнење на жените од руралните средини- предизвик, можност или недостижна цел?

Достигнувањето, но и практикувањето на родовата еднаквост преку економско jакнење на жената во руралните средини е процес коj што бара постоjано надоградување, но и застапување пред институциите. Жената е таа коjа што го води семеjното земjоделско стопанство, коjа што раководи со финансиите, коjа што придонесува кон диверзификациjата на земjоделското производство, но коjа што еднакво е […]

Анализа со развиени препораки во делот на улогата и капацитетите на институциите и земјоделските стопанства во пазарната економија

Договорното производство, откупот на примарните земјоделски производи во услови на “уредени“ пазарни односи се главните предизвици со кои се опишува македонскиот земјоделец на пазарот, сеуште лутајќи и барајќи го своето место во системот на пазарната економија на државата.

Застапување во земјоделството

Лобирање…. Застапување…. Термини кои што се почесто имаме можност да ги слушаме во нашето секојдневие. Термини за кои што често пати не сме сигурно точно што значат или која е нивната дефиниција, а голем дел од нас граѓаните имале можност барем еднаш да ги практикуваат низ своето работење и делување во општеството. Од употребата на […]