fbpx
x
Мени

Водич за деца и родители против телесно казнување

Овој водич може да го користат и членовите во стручните служби во овие образовно-воспитни установи, во центрите за социјални работи, полицијата, здравството… Уште поголема корист од овој водич ќе имаат децата, родителите, наставниците, психолозите, педагозите, социјалните работници и лекарите, кои по сомневањето или идентификувањето на злоупотребата врз детето, укажуваат и на нивната обврска да преземат […]

Водич низ законот за заштита на правата на пациентите

Со Законот за заштита на правата на пациентите („Сл.весник на РМ“ бр.82/2008 и 12/2009) се уредува заштитата на правата на пациентите во користењето на здравствената заштита, правата и обврските на пациентите, должностите на здравствените установи и здравствените работници и соработници, општините и Фондот за здравствено осигурување во заштитата на правата на пациентите, постапката за заштита […]

Корупција, не повеќе !

Во светот не постои место каде што не се среќава терминот корупција. Корупцијата е еден од проблемите од кои светот не може да заздрави. Како проблем таа се среќава во секојдневието, но и во највисоките државни институции. Случаите во кои се среќаваме со оваа глобална проблематика се многубројни, но чекорите кои што се преземени за одалечувањето, поправањето и решавањето на овој проблем се […]

Кој се грижи за негователките и негователите?

Во рамки на системот за долготрајна нега во Македонија не постојат политики за директна помош и поддршка на негувателките и негувателите. Семејствата во најголема мера сами го носат товарот за негата, додека пак постојните политики не ги препознаваат нивните потреби. Во услови на сè поголема потреба за долготрајна нега како резултат на стареењето на населението, […]

Предизвиците на ромите-повратници во Македонија

Овој извештај од истражувањето за реинтеграцијата на Ромите – повратници во Македонија е изработен во рамките на проектот „Поттикнување одржлива реинтеграција на Ромите – повратници во Македонија“, спроведуван од Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), во соработка со Невладината организација „Кхам“. Главната цел на проектот е да се предлагаат и да се застапуваат политики […]