fbpx
x
Мени

Каде одат моите пари ?

Општините се надлежни за вршење работи во следните области: урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавање одобренија за градење објекти од локално значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредување на градежното земјиште; заштита на животната средина и природата; локалeн економски развој; комунални дејности; култура; спорт и рекреација; социјална заштита и заштита на децата; основно […]

Управно-правна заштита на граѓаните и вработените во јавна администрација: извештај за работата на второстепените комисии и управните судови

Во однос на бројот граѓани и правни субјекти кои доставиле некакво управно или административно ба- рање до одредена институција, се проценува дека во државата има околу 100.0001 предмети по кои се по- стапува на годишно ниво. Тоа се т.н. предмети во управна постапка за кои јавните органи решаваат на годишна основа и за кои е […]

Предизвици на младите: Остварување и заштита на правата

Оваа публикација се состои од студија на случај. Анализата е поделена во категории: средно образование, високо образование и млади и комуникација со институции. Случаите се преземени од Советодавниот сервис за млади, веб сајт на кој младите можеа да постават прашање и да добијат одговор и/или правен совет.

Студентски дилеми и проблеми

Целите на публикацијата се да се обезбедат систематизирани информации за правата и слободите на средношколците, студентите и младите, подигање на свесноста за заштитата на младинските права и слободи, премостување на границите помеѓу младите и институциите и зајакнување на капацитетите на младите.

Студентските правобранители како механизам за заштита на правата на студентите на државните Универзитети во Македонија

Во публикацијата се дава осврт на развојот на студентските правобранители во високото образование во Македонија. Понатаму, публикацијата содржи анализа на правните акти на студентските правобранители на петте државни универзитети во Македонија. Овие правни акти се добиени од Централен регистар на Република Македонија и преку барања за пристап до информации од јавен карактер. Покрај студентските правобранители, […]

Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи за периодот 2018- 2022 година општина Кривогаштани

Основа за изработка на Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи на општина Кривогаштани, претставува Националната стратегија за социјална заштита и препораките дадени од г-н Каи Леинсенриг, експерт од Центарот за социјални политики за благосостојба и истражувања од Виена, Австрија. Стратегијата е адаптирана на конкретна состојба на локално ниво, насочена кон конкретни реформски барања и […]

Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи за периодот 2018- 2022 година општина Долнени

Основа за изработка на Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи на општина Долнени, претставува Националната стратегија за социјална заштита и препораките дадени од г-н Каи Леинсенриг, експерт од Центарот за социјални политики за благосостојба и истражувања од Виена, Австрија. Стратегијата е адаптирана на конкретна состојба на локално ниво, насочена кон конкретни реформски барања и […]

Брошура за механизми за заштита на човековите права

Од исклучителна важност е граѓаните да ги познаваат своите права, за да можат да препознаат кога им е сторена повреда на правата, но и да знаат за начинот на кој можат да ги заштитат.Поради ова, Хелсиншкиот комитет за човекови права, во соработка со Институтот за општествени и хуманистички науки, во 2014 година направи истражување за […]

Кривично-правната заштита за кривичните дела против слободите и правата на човекот

Целта на оваа анализа е да даде информација за тоа колку граѓаните ја користат можноста да пријават кривични дела против нивните права и слободи, вклучително и избирачките права, колку јавното обвинителство гони за овие кривични дела по службена должност и како постапувале судовите во постапките поведени за овие кривични дела во последните пет години.

Користење на actio popularis во случаи на дискриминација

Моделот на индивидуална правда многу често претставува неефективен инструмент за докажување на структурната и институционална дискриминација. Од тие причини, при констатација за постоење на системска повреда на права, се користи правниот институт аctio popularis, кој е востановен така да претставува ефективен механизам за заштита во вакви случаи. Суштината на аctio popularis е втемелената акција на […]

1 2 3