fbpx
x
Мени

Резултати од истражување за утврдување на задоволството на граѓаните од услугите на локалната самоуправа, нивната информираност и вклученост во работата и одлуките на локалната самоуправа и клучни потреби на граѓаните на локално ниво

Ова истражување има за цел да се утврди: задоволството на граѓаните од услугите на службите на локалната самоуправа, со акцент на услугите кои ги засегнуваат жените; знаењето и партиципацијата на граѓаните во локалните процеси на буџетирање;проценка на главните потреби на граѓаните во областите кои се под надлежност на локалната самоуправа. Истражувањето беше спроведено во насока да ги идентификува […]