fbpx
x
Мени

Кој вработува општината или партијата?

Преполнетата јавна администрација има силен, изобличувачки ефект на различни сфери од државното уредување и процесите на креирање на политики и ја ослабнува националната економија. Преполнувањето на јавната администрација е најзабележливо во доменот на јавните вработувања.

Извештај од анализа на мерки за вработување според оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на труд за периодот од 01.01.2017 – 31.05.2017 година

Р. Македонија од аспект на прашањето за намалување на невработеноста се соочува со бројни предизвици. Со цел да се подобри функционирањето на пазарот на труд, да се поддржи отворањето на нови работни места и да се зголеми вработливоста на невработените лица изготвен е Оперативен план за 2017 година со кој се опфатени активните програми и […]

Стратешки водич за ефективни стратегии за креирање на работни места вработување и партиципација

Центарот за економски анализи (ЦЕА) во соработка со партнерите Асоцијација за демократски развој на Ромите – Сонце, Здружение за развој на Ромската заедница – Сумнал и Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите – Светла Иднина го спроведуваат проектот „Вработување на млади Роми“ (РЕФ.12- 8413/1), финансиран од програмата на Инструментот за претпристапна помош (ИПА) […]

Преглед и анализа на националните и локалните политики и иницијативи релевантни за социјално вклучување (инклузија) на Ромите преку пазар на труд

Социјалната инклузија (општествено вклучување) и вработувањето претставуваат сериозен предизвик со кои во континуитет се соочува Република Македонија. Невработеноста e проблем со кој се соочуваат речиси сите целни групи на невработени лица посебно ранливите категории како што се: младите, долгорочно невработените лица, корисници на социјална помош, лица со низок степен на образование и сл.). Состојбата со […]

ЕУ и активистичките организации во Република Македонија

Во последниот извештај за напредокот на Република Македонија, Европската комисија во делот на политичките критериуми и граданските општества, го нагласува недостигот на дијалог помеѓу граѓанските организации и Владата, со посебен акцент на организациите кои се занимаваат со: социјална реформа, родова еднаквост, Ромите и правата на ЛГБТИ. Исто така, извештајот во поглавјето 19, делот наменет за […]

Прирачник за реинтеграција на Роми-повратници

Овој прирачник е наменет за Роми-повратници од западноевропските или други земји, во кои престојувале како баратели на азил или економски мигранти, во Република Македонија. Тој нуди едноставни насоки и основни информации на повратниците за можностите и поддршката што можат да ја добијат од јавните институции, граѓански организации и други чинители за полесно да се вклучат […]

Предизвиците на ромите-повратници во Македонија

Овој извештај од истражувањето за реинтеграцијата на Ромите – повратници во Македонија е изработен во рамките на проектот „Поттикнување одржлива реинтеграција на Ромите – повратници во Македонија“, спроведуван од Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), во соработка со Невладината организација „Кхам“. Главната цел на проектот е да се предлагаат и да се застапуваат политики […]

Социјално претприемништво – Втора шанса за социјалните политики

Презентација за „Социјално претприемништво“, презентирана на третата конференција – LSEE Social Cohesion and Economic Governance

Истражување на пазарот на труд ПРОФИЛ НА МЛАДИ НЕВРАБОТЕНИ РОМИ ОД СКОПЈЕ, БИТОЛА, КОЧАНИ И ТЕТОВО

Центарот за економски анализи (ЦЕА) во партнерство со Сумнал, Светла Иднина и Сонце во рамките на проектот “Вработување на млади Роми” финансиран од Европската унија, спроведе истражување на пазарот на труд : профил на млади невработени Роми од Скопје, Битола, Кочани и Тетово