fbpx
x
Мени

Прирачник-модул за психосоцијална поддршка за вработување на ранливи категории граѓани

Со цел зголемување на вработеноста преку помош и поддршка на невработените лица во РМ вградени се неколку основни принципи кои треба да се почитуваат при испораката на услугите и имплементацијата на програмите за вработување, како што се:  Почитување на правото на пристап до работа на сите граѓани,  Недискриминацијата и еднаквите можности,  Подеднакво […]

Политиките на пазарот на труд и сиромаштијата во Македонија

Половина декада земјите во светот се справуваат со последиците од глобалната економска криза и од неретко контрапродуктивните економски политики применети за време на кризата, кои придонесоа за дополнителни негативни ефекти врз дел од економиите и нивно пролонгирано закрепнување.