fbpx
x
Мени

Реформи на јавна администрација во програмите на политичките партии

Модерните демократии ја подразбираат јавната администрација првенствено како сервис на граѓаните и на јавноста, а не како средство на моќ на Партијата и на државата. Основната улогата на администрацијата се подразбира и се изведува врз основа на принципите врз кои таа треба да функционира како што се транспарентност, јавност, отчетност, јавна контрола на администрацијата како […]

Политики за родова еднаквост- перцепција за ефикасност и транспарентност

Република Македонија ја прослави 20-годишнината од својата независност, а со тоа го прослави и 20-годишниот напор за градење на демократско и правично опшество. Општество во које сите граѓани се еднакви пред уставот и законите, во пишаните документи, но и во пракса, без разлика на нивна етничка, верска, социјална и географска припадност. И посебно важно за […]

Промовирање на транспарентноста и отчетноста во јавните институции

Поимот интегритет прерасна во еден од најчесто употребуваните термини кога станува збор за концептот на доброто владеење. Во таа насока, кога се говори за доброто владеење, во основа се мисли на градење и негување на духот на интегритетот на лично и институционално ниво, со што би се поттикнала и би се обезбедила независност, професионалност и […]

Прирачник за полесно остварување на правата на граѓаните пред државните институции

Во концептот на едно современо демократско општество, правото на доброто владеење и управување претставува основно човеково право. Последните дваесет години во Република Македонија се сметаат за период на државотворност (state building), посветени главно на донесување разни закони, како и реформирање и креирање на државни демократски институции. Јасно е дека во оваа фаза Република Македонија усвоила […]

Прирачник за новинари за истражување и известување за јавните набавки

Важноста на транспарентноста произлегува и од фактот што јавните набавки, како најзначајна активност меѓу државата и фирмите, се и најподложни на корупција, односно на пренасочување на јавните пари во приватни џебови. Бидејќи корупцијата почива врз притајувањето, токму транспарентноста е едно од најзначајните оружја против неа. За да бидат граѓаните и фирмите сигурни дека нивните пари се трошат наменски, […]

Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година

Целта на ова истражување е да ги мапира карактеристиките на процесот на финансирање на невладините организации од буџетската линија 463, да се утврди нивото на транспарентност и отчетност на општините, да се согледаат проблемите и слабостите во процесот, како и да се дефинираат препораки за подобрување на веќе востановените практики.

Резултати од истражувањето на актуелните практики во општините од Источна Македонија: Штип, Струмица, Свети Николе и Виница

Тргнувајќи од фактот дека еден од најдобрите начини за борба против корупцијата е поголемата транспарентност, одговорност и отчетност, овој проект ќе придонесе кон заживување на механизмите за потранспарентно, поодговорно и поотчетно работење на локалните власти, кон зајакнување на учеството на граѓаните и бизнис заедницата во донесувањето одлуки на локално ниво, како и кон размената на добри практики меѓу локалните […]

Цените на тендерите – растечки проблем во јавните набавки

Предмет на мониторингот на ЦГК се набавките што ги спроведуваат сите државни институции во земјава, како на ниво на централна, така и на локална власт. Поради детектираните разлики и специфичности во спроведувањето на јавните набавки меѓу институциите на централно и оние на локално ниво, од 2010 година наваму, набавките на овие институции се мониторираат одделно. На овој начин, за […]

Малите фирми сметаат дека задоцнетото плаќање, кратките рокови и условите за учество се главни проблеми во набавките на локално ниво

Центарот за граѓански комуникации (ЦГК) редовно го мониторира спроведувањето на јавните набавки во земјава, почнувајќи од 2008 година, од кога се применува и новиот Закон за јавните набавки, изработен според Директивите на Европската комисија. Целта на мониторингот е да се оцени дали и во колкава мера државните институции ги почитуваат основните принципи во трошењето на јавните пари, а стипулирани и во самиот […]

Осми квартален извештај. Мониторинг на процесот на јавни набавки во Република Македонија

Центарот за граѓански комуникации од Скопје, од ноември 2008 година наваму, континуирано го анализира спроведувањето на процесот на јавни набавки во РМ, кој е регулиран со Законот за јавни набавки. Целта на анализата е да оцени како се спроведува процесот на јавни набавки во светло на новиот Закон за јавни набавки и дали и колку функционираат основните принципи на јавните набавки: транспарентност, […]

1 2