fbpx
x
Мени

ЖГИ АНТИКО – Билтен број 1 за 2017 година

Во рамките на Институционалниот грант на Цивика мобилитас, АНТИКО има предвидено низа активности кои ќе и овозможат потранспарентно работење и споделување на релевантни информации со конституентите и засегнатите страни. Една од тие активности е припрема на квартални Билтени. За таа цел го споделуваме Билтенот бр.1 кој ги опишува активностите, достигнувањата и резултатите од работењето на […]

Мониторинг на локална транспарентност

Анализата е резултат на мониторингот спровед од страна на Транспарентност Македонија и четири граѓански организации, Центар за Ромска заедница -Дром Куманово, Центар за едукација и развој Теарце, Здружение за истражување на пазарот на труд во функција на мултиетничката толеранција „Профицио“, Скопје и Форум на млади – Битола. Мониторингот беше спроведен во периодот од мај 2017 […]

Со поголема отвореност и отчетност – кон проактивно граѓанство

Идејата на овој проект е да се изработат анализи и препораки кои ќе придонесат за јакнење на свеста за потребата од транспарентност и отчетност на општините и граѓанско учество на локално ниво, во насока на промовирање и создавање на услови за примена на принципите за добро владеење и поддршка на процесот на децентрализација. Отвореноста на […]

Me transparencë dhe llogaridhënie më të madhe të komunave – drejt qytetarisë proaktive

Идејата на овој проект е да се изработат анализи и препораки кои ќе придонесат за јакнење на свеста за потребата од транспарентност и отчетност на општините и граѓанско учество на локално ниво, во насока на промовирање и создавање на услови за примена на принципите за добро владеење и поддршка на процесот на децентрализација. Отвореноста на […]

Реформи на јавна администрација во програмите на политичките партии

Модерните демократии ја подразбираат јавната администрација првенствено како сервис на граѓаните и на јавноста, а не како средство на моќ на Партијата и на државата. Основната улогата на администрацијата се подразбира и се изведува врз основа на принципите врз кои таа треба да функционира како што се транспарентност, јавност, отчетност, јавна контрола на администрацијата како […]

Политики за родова еднаквост- перцепција за ефикасност и транспарентност

Република Македонија ја прослави 20-годишнината од својата независност, а со тоа го прослави и 20-годишниот напор за градење на демократско и правично опшество. Општество во које сите граѓани се еднакви пред уставот и законите, во пишаните документи, но и во пракса, без разлика на нивна етничка, верска, социјална и географска припадност. И посебно важно за […]

Промовирање на транспарентноста и отчетноста во јавните институции

Поимот интегритет прерасна во еден од најчесто употребуваните термини кога станува збор за концептот на доброто владеење. Во таа насока, кога се говори за доброто владеење, во основа се мисли на градење и негување на духот на интегритетот на лично и институционално ниво, со што би се поттикнала и би се обезбедила независност, професионалност и […]

Прирачник за полесно остварување на правата на граѓаните пред државните институции

Во концептот на едно современо демократско општество, правото на доброто владеење и управување претставува основно човеково право. Последните дваесет години во Република Македонија се сметаат за период на државотворност (state building), посветени главно на донесување разни закони, како и реформирање и креирање на државни демократски институции. Јасно е дека во оваа фаза Република Македонија усвоила […]

Прирачник за новинари за истражување и известување за јавните набавки

Важноста на транспарентноста произлегува и од фактот што јавните набавки, како најзначајна активност меѓу државата и фирмите, се и најподложни на корупција, односно на пренасочување на јавните пари во приватни џебови. Бидејќи корупцијата почива врз притајувањето, токму транспарентноста е едно од најзначајните оружја против неа. За да бидат граѓаните и фирмите сигурни дека нивните пари се трошат наменски, […]

Анализа на резултатите од истражувањето на финансиските трансфери од општините до невладините организации во 2016 година

Целта на ова истражување е да ги мапира карактеристиките на процесот на финансирање на невладините организации од буџетската линија 463, да се утврди нивото на транспарентност и отчетност на општините, да се согледаат проблемите и слабостите во процесот, како и да се дефинираат препораки за подобрување на веќе востановените практики.

1 2