fbpx
x
Мени

„Невладините организации и судството – активности за надзор, интеракција, соработка, комуникација”

Република Македонија е мала земја на југоисточниот крај на Европа. Земја со парламентарна демократија која се здоби со независност од поранешната Југославија во 1991 година. Земјата има 27 основни судови, 4 апелациски судови и еден Врховен суд. Административните прашања се решаваат од административните судови, додека уставните и законските прашања ги решава Уставниот суд.

Анализа на независноста на судски совет на Република Македонија

Остварување на правото на правично судење преку независно, непристрасно и стручно судство е основа на владеењето на правото во секоја модерна демократска држава. Од секоја држава која тежнее кон тоа, оправдано се очекува да стори сè за обезбедување на она што го препорачуваат меѓународните инструменти. Државата треба да го организира својот политички и правен систем на таков начин што […]

Анализа на независноста на судството во Република Македонија

Принципот на поделба на власта на законодавна, извршна и судска, чии носители се три различни органи кои меѓусебно се контролираат и одржуваат рамнотежа во користењето на моќта, е утврден со највисоките правни акти во речиси сите демократски држави. Де Монтескје (“De l’esprit des lois” 1748) се смета за основоположник на идејата за поделба на власта во политичката филозофија.

Епинет-вработување на знаењето за Еу

Анализата за вклученоста на граѓаните и граѓанските организации во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики може да ни даде поцелосна слика за легитимитетот на демократските процеси во Република Македонија. Преку учество на граѓаните во процесот на креирање, одлучување и спроведување на политики, покрај тоа што се зголемува одговорноста, транспаретноста и отчетноста на институциите, […]

Методологија за мониторинг и евалуација на јавните политики

Оваа методологија е подготвена во рамките на проектот „Мрежа 23“ и има за цел да ги постави процесите и да ги посочи методите и алатките за мониторинг и за евалуација на јавните политики од Погла- вјето 23 – „Правосудство и фундаментални права од законодавството на Европската Унија“.

Како да профункционира системот на спреги и кочници во Република Македонија

Во парламентарната демократија, одлуките се носат со мнозинство. Владејачкото мнозинство има мандат од 4 години за да ја понесе одговорноста за донесените одлуки пред судот на граѓаните изборите. Во повеќето случаи, донесените одлуки може да бидат повлечени и државата да заземе поинаков курс со новото парламентарно мнозинство. Некои одлуки може да се сменат, некои може […]