fbpx
x
Мени

Прирачник за слободата на изразување: правни аспекти

Прирачников што е пред вас претставува средство кое треба да им послужи на читателите, поточно на студентите по новинарство, на невладините организации, како и на професионалните новинари, кои, со негова помош имаат можност да се запознаат со правните стандарди на слободата на изразување. До- полнително, прирачников треба да биде употребуван како алатка во рамки на […]

Мобилност на студенти и академски кадар од Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“

Публикацијата дава осврт на дефиницијата на академска мобилност како и улогата на академската мобилност во Болоњскиот процес. Опфаќа и статистички преглед на академската мобилност како и придобивки од истата. Автори: Моника Божиновска, Огнен Јакасановски, Марија Мирчевска Помлад истражувач: Самет Шабани Лектор: Симона Груевска – Маџоска Поддржано од Фондација Отворено Општество Македонија.

Студентски дилеми и проблеми

Целите на публикацијата се да се обезбедат систематизирани информации за правата и слободите на средношколците, студентите и младите, подигање на свесноста за заштитата на младинските права и слободи, премостување на границите помеѓу младите и институциите и зајакнување на капацитетите на младите.

Студентските правобранители како механизам за заштита на правата на студентите на државните Универзитети во Македонија

Во публикацијата се дава осврт на развојот на студентските правобранители во високото образование во Македонија. Понатаму, публикацијата содржи анализа на правните акти на студентските правобранители на петте државни универзитети во Македонија. Овие правни акти се добиени од Централен регистар на Република Македонија и преку барања за пристап до информации од јавен карактер. Покрај студентските правобранители, […]

Препораки за нов модел на студентско организирање во рамки на Законот за високо образование

Во текот на октомври – ноември 2017 година МОФ спроведе 4 консултации за нов модел на студентско организирање на 4 универзитети. Активностите се финансирани и се спроведуваат во партнерство со Фондацијата Отворено општество – Македонија.