fbpx
x
Мени

Анализа на спроведените активности од Националната стратегија за млади 2005-2015

Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи за периодот 2018- 2022 година општина Кривогаштани

Основа за изработка на Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи на општина Кривогаштани, претставува Националната стратегија за социјална заштита и препораките дадени од г-н Каи Леинсенриг, експерт од Центарот за социјални политики за благосостојба и истражувања од Виена, Австрија. Стратегијата е адаптирана на конкретна состојба на локално ниво, насочена кон конкретни реформски барања и […]

Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи за периодот 2018- 2022 година општина Долнени

Основа за изработка на Стратегија за социјалната заштита на маргинализирани групи на општина Долнени, претставува Националната стратегија за социјална заштита и препораките дадени од г-н Каи Леинсенриг, експерт од Центарот за социјални политики за благосостојба и истражувања од Виена, Австрија. Стратегијата е адаптирана на конкретна состојба на локално ниво, насочена кон конкретни реформски барања и […]

Помеѓу имплементација и реалност на Националната стратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005- 2015

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија во изминатите девет месеци (од 1 јуни 2013 до 31 јануари 2014 година) ги спроведуваше предвидените активности во рамките на проектот „Помеѓу имплементација и реалност на Националната стратегија за инклузија на Ромите – Декада на Роми 2005-2015“, финансиран од страна на Амбасадата на Република Германија во Скопје […]

Стратегија за развој на волонтерството во општина Тетово 2015-2018

Во Република Македонија волонтерството се повеќе се развива и добива важност во локалните заедници. Тоа има голем потенцијал за подобрување на квалитетот на живот во локалните заедници, придонесува за зголемување на граѓанското учество во општествениот живот, за создавање на локални мрежи и создава чувство на одговорност за решавање на проблемите што постојат во заедниците.

Проценка на мултикултурализмот на локално ниво во Република Македонија

Овој извештај од проценката е подготвен за потребите на проектот ,,Различноста е во мода – промоција на мултикултурализмот на локално ниво!“, спроведуван во рамки на Програмата ИПА за поддршка на Граѓанското општество и Медиумите за 2014 година, Приоритет 3: Промовирање на подобрени односи помеѓу заедниците. Проектот е реализиран од Асоцијација за демократски иницијативи (АДИ) од Гостивар […]

Анализа на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост

Изработката на Анализата на локалните стратешки документи од аспект на принципот на недискриминација и еднаквост во осум (8) општини во Република Македонија произлегува од проектот „Граѓанското општество во акција за еднаквост“, спроведуван од страна на Асоцијацијата за демократска иницијатива (АДИ) Гостивар, во партнерство со Центар за Ромска заедница (ДРОМ) Куманово и Асоцијација Иницијатива за социјална промена (ИнСоК) Скопје. Истиот е […]