fbpx
x
Мени

Мисли на пазар – не само на субвенции

Интегративните процеси кои го каректеризираат современото стопанство, неминовно налагаат потреба од прилагодување на домашната политика спрема современите глобални трендови. Превземањето на мерки од страна на државите за што поуспешно вклучување во овие процеси како преку подобрување на општата бизнис клима така и преку превземање на мерки за подобрување на конкурентноста се неминовни во перманентниот развој […]

Прирачник за правата на потрошувачите по предметот вештини за живеење

Информираноста и едукацијата на потрошувачите е особено важен дел од нивната севкупната едукација. Се претпочита терминот потрошувачка едукација отколку информирање, бидејќи информирањето за разлика од едукацијата не бара голема ангажираност на интелектуално и емоционално ниво. Потрошувачката едукација развива способности да се направи добар потрошувачки избор, помага при донесувањето на ефикасни потрошувачки одлуки, свесно поставување приоритети, […]