fbpx
x
Мени

Преку пристап до информации од јавен карактер до унапредување на социјалната заштита и транспарентноста на локалните самоуправи

Проектот е имплементиран во рамки на проектот „Акциска мрежа за добро владеење“ спроведен од Метаморфозис, Македонски центар за европско образование и Реактор – Истражување во акција. Овој документ е продуциран со финансиска поддршка од Европската Унија. За содржината на овој документ целосно е одговорен Сојуз – Национален совет за родова рамноправност и во никој случај […]

Родовите прашања и социјалната заштита во општина Центар и Гостивар

Социјалната заштита во Република Македонија се заснова на начелото на социјална праведност и солидарност и подразбира дека е достапна и отворена за сите граѓани, жени и мажи, кои имаат потреба од истата. Во спроведувањето родова проценка на локалните политики/програми и буџети за социјална заштита во општините Центар-Скопје и Гостивар, тргнавме од истражувачкото прашање – дали креираните и спроведени локални политики за социјална заштита […]

Преглед и анализа на националните и локалните политики и иницијативи релевантни за социјално вклучување (инклузија) на Ромите преку пазар на труд

Социјалната инклузија (општествено вклучување) и вработувањето претставуваат сериозен предизвик со кои во континуитет се соочува Република Македонија. Невработеноста e проблем со кој се соочуваат речиси сите целни групи на невработени лица посебно ранливите категории како што се: младите, долгорочно невработените лица, корисници на социјална помош, лица со низок степен на образование и сл.). Состојбата со […]

Законите и политиките на Република Македонија во полето на попреченоста. Извештај од системскиот мониторинг на закони и политики

Република Македонија ја потпиша Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (понатаму во текстот: КПЛП или Конвенцијата) на 30 март 2007 година а истата ја ратификува на 5 декември 2011 година. Дополнително, државата го потпиша Факултативниот протокол кон КПЛП на 29 јули 2009 година а го ратификува на 5 декември 2011 година.Инструментите за ратификација се депонирани во Организацијата на Oбединетите Нации […]

Прирачник за реинтеграција на Роми-повратници

Овој прирачник е наменет за Роми-повратници од западноевропските или други земји, во кои престојувале како баратели на азил или економски мигранти, во Република Македонија. Тој нуди едноставни насоки и основни информации на повратниците за можностите и поддршката што можат да ја добијат од јавните институции, граѓански организации и други чинители за полесно да се вклучат […]

Предизвиците на ромите-повратници во Македонија

Овој извештај од истражувањето за реинтеграцијата на Ромите – повратници во Македонија е изработен во рамките на проектот „Поттикнување одржлива реинтеграција на Ромите – повратници во Македонија“, спроведуван од Институтот за европска политика – Скопје (ЕПИ), во соработка со Невладината организација „Кхам“. Главната цел на проектот е да се предлагаат и да се застапуваат политики […]