fbpx
x
Мени

Анализа на состојбата на лицата со физичка попреченост во Република Македонија

Прашањето на попреченоста отсекогаш претставувало предизвик за нашите национални и локални власти. Никогаш досега не се нашле решенија кои навистина и доследно ќе им излезат во пресрет на потребите на лицата со попреченост, кои би овозможиле почитување на вроденото достоинство, вредност и еднаквите неотуѓиви права на овие членови на нашето општество.

Овозможувачка околина за развој на граѓанското општество

Овозможувачката околина за развој на граѓанското општество е општо дефинирана како услови во кои дејствува граѓанското општество. Поточно, овозможувачката околина подразбира разновиден спектар од услови – економски, политички, општествени, правни и други кои влијаат врз капацитетот на граѓаните доброволно да бидат дел од граѓанското општество, индивидуално или колективно. Овозможувачката околина сè повеќе се перципира како […]

Просперитет и здравје на жената ромка – пат кон предизвици

Предмет на истражувањето е испитување на моменталната состојба и приоритетните проблеми на жените Ромки при пристапот до здравствената заштита. Цели на истражување: преку мониторинг да се утврди големината и основните видови проблеми со кој се соочуваат жените ромки од аспект на здравствената заштита, социо-економските фактори и нивната поврзаност со организираните здравствени услуги, со цел да […]

Резиме и препораки за применети политики за намалување на здравствени нееднаквости во антенаталната и постнаталната грижа кон Ромките во Република Македонија

Проценка на состојбата од аспект на здравствени нееднаквости во репродуктивниот период кај жените е направена преку прашалник на репрезентативен примерок за фокус групи и наменски (длабински) интервјуа со целни групи од други засегнати сектори. Со квалитативно истражување беа опфатени 102 жени во репродуктивен период (15-49 години) во 10 фокус групи организирани во Куманово, Крива Паланка, […]