fbpx
x
Мени

Водич за млади основни граѓански и политички слободи и права

Анализата, врамена во контекстот на националните образовни системи и стратегии, открива дали дебатата има позитивно дејство од аспектот на подобрување на информираноста за тековни настани, критичкото размислување и толеранцијата кај селектираните примероци на ученици дебатери и недебатери. Во истиот период се спроведени и интервјуа со предавачи преку чие искуство се стремеше да се добие квалитативен […]

Кривично-правната заштита за кривичните дела против слободите и правата на човекот

Целта на оваа анализа е да даде информација за тоа колку граѓаните ја користат можноста да пријават кривични дела против нивните права и слободи, вклучително и избирачките права, колку јавното обвинителство гони за овие кривични дела по службена должност и како постапувале судовите во постапките поведени за овие кривични дела во последните пет години.

Национални механизми за заштита на човековите права

Целта на овој прирачник е да придонесе кон поефикасно и поефективно остварување на заштитата на правата на граѓаните и другите лица на територијата на Република Македонија, преку давање на широк спектар на можните механизми на дејствување, како и да даде поддршка на развојот на националната инфраструктура за заштита на човековите права и слободи.