fbpx
x
Мени

Остварување на правото на слобода на изразување – теорија и практика

Правото на слобода на изразување претставува една од најсуштинските основи на едно демократско општество и еден од условите за неговиот напредок. Во демократските системи секој поединец има право да го изразува своето мислење, да комуницира, да прима и да пренесува информации и идеи, а ваквото право треба да биде функционално. Ова право не го вклучува […]

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење

Коалицијата ,, Сите за правично судење” е мрежа на 19 организации активни на полето на заштита на човековите права и владеење на правото. Основната мисија на Коалицијата се однесува на почитувањето на човековите права и слободи, особено на меѓународните стандарди за правично судење преку разни форми на делување во настојувањето да се зголеми нивното имплементирање, […]

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење

Судството како трета власт покрај законодавната и извршната, е еден  од столбовите на секоја демократска земја. Додека принципот на checks and balances функционира помеѓу законодавната и извршната власт, судството како независна и самостојна трета власт влијае и ја одржува демократската хармонија во една земја водејќи сметка за основните слободи и права на човекот и граѓанинот.