fbpx
x
Мени

Прирачник – Слобода на изразување закон за медиуми и клевета Мај 2015

Овој прирачник е создаден за да служи како придружен материјал при едукативна работилница за навреда и клевета наменета за адвокати и новинари од Јужна Европа. Тој содржи ресурси и дополнителни материјали кои ќе им помогнат на обучувачите да се подготват, а на учесниците да ги разберат темите кои ќе се дискутираат.

Документ за политики – ноември 2017

Во медиумите во Република Македонија честопати се доведува во прашање слободата на изразување, а условите за работа на новинарите и медиумските работници се многу тешки и недостоинствени. По згаснувањето на дневниот весник „Дневник“, кој престана да излегува само месец и пол откако истата судбина ја доживеаја „Вест“ и „Утрински весник“, кои беа под капата на […]

Извештај за состојба на слободата на изразување и судството во МК ЗНМ септември 2014

Во прилог следи кратко истражување во форма на документ за јавна политика кое се базира на забелешките за работата на судовите и на медиумите од повеќе институции кои се групирани во три дела и тоа: интернационални политички организации и интернационални граѓански организации, локални јавни и граѓански организации.

Слободата на изразување низ праксата на Европскиот суд за човекови права – декември 2017

Невозможно е функционирање на демократските процеси во кое било општество без правото на слобода на изразување. Луѓето ја искажуват мислата преку говорот, пишуваат романи, новинарски написи, поезија, сатира, цртаат цртежи, прават фотографии, карикатури, создаваат музика, глумат, сликаат графити, прават скулптури, комуницираат преку интернет. Сите овие форми на изразување му помагаат на човекот да ја преточи […]

Прирачник за клевета и навреда МК

Слободата на изразување е една од најбитните граѓански и политички слободи, од причина што оваа слобода се однесува на сите други облици на индивидуални слободи. Слободата на изразување не е битна сама по себе, по своето тесно значење, туку многу повеќе заради тоа што од нејзиното остварување зависат речиси сите други гарантирани права и слободи.

Информативните медиуми на интернет и медиумското законодавство во Република Македонија

Појавата на интернетот придонесе за влез на многу нови играчи во областа на информирањето на јавноста за дневно-политичките настани, економските текови и други прашања од интерес за пошироката јавност. Покрај новинарите што и формално го носат таквото звање, а одбрале своето известување да го објавуваат на интернет, на сцената стапија и голем број нови играчи, како што се блогерите […]

Преглед на правните лекови во Република Македонија низ призмата на ефективната заштита на правата и слободите на граѓаните

Во рамки на проектот „Преглед на правните лекови во Република Македонија низ призмата на ефективна заштита на правата и слободите на граѓаните” финансиски поддржан од Амбасадата на САД, Институтот за човекови права (ИЧП), преку процес на отворени професионални дебати, имаше за цел да ги идентификува и да ги анализира состојбите на ефективноста на домашните правни средства во остварувањето и заштитата […]

ПРИРАЧНИК ЗА ИСТРАЖУВАЧКО НОВИНАРСТВО И ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

Истражувачкото новинарство во современите демократии е од клучно значење за остварувањето на улогата на медиумите, а воедно е и чувар на јавноста и заштитник на човековите права. Најважната задача на новинарите во демо- кратските општества е да ги заштитуваат интересите на граѓаните. За да ја остварат оваа задача новинарите откриваат злоупотреби на власта и на […]

ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СЛОБОДА НА ИЗРАЗУВАЊЕ-ТЕОРИЈА И ПРАКТИКА

Правото на слобода на изразување претставува една од најсуштинските осно- ви на едно демократско општество и еден од условите за неговиот напредок. Во демократските системи секој поединец има право да го изразува своето мислење, да комуницира, да прима и да пренесува информации и идеи, а ваквото право треба да биде функционално. Ова право не го […]