fbpx
x
Мени

Стандарди за е-транспарентност во единиците на локалната самоуправа

Имајќи ги предвид принципите на добро управување и определбите за поттикнување на граѓанското учество на локално ниво со зголемување на транспарентноста и отчетноста во работењето на органите на единиците на локалната самоуправа – градоначалникот и советот – како и на локалната администрација, а воедно поаѓајќи и од можностите на модерните технологии за катализирање на овој […]

Стандарди за добро управување во единиците на локалната самоуправа

Нашата земја има повеќедецениска административна традиција и култура, којашто се приспособува на демократските промени во општеството, водејќи се од принципите на владеење на правото, транспарентност, стручност, стабилност, одговорност, предвидливост, еднаков третман, ефикасност и етичност. Ова стана особено видливо со процесот на децентрализација на власта, кога општините и градот Скопје многу успешно ги презедоа и ги […]

Како до е-информации од локалната самоуправа ?

Eдни од основните принципи за демократско управување на локално ниво се отвореноста и партиципативноста. Граѓаните имаат право да ги добијат сите информации од јавен карактер кои ги поседуваат државните институции. Следејќи ги меѓународните искуства, каде граѓаните имаат централна улога во однос на институциите, проектот – Граѓанинот на прво место има цел да влијае за подобрување […]

Насоки за отворени податоци во единиците на локалната самоуправа

Проектот – Граѓанинот на прво место1 се фокусира на подобрувањето на транспарентноста на единиците на локалните самоуправи преку воспоставување стандарди за отворени податоци на локално ниво, со цел по- добро вклучување на граѓаните и граѓанските организации во следењето на работата и донесувањето одлуки од страна на општините. Проектот се спроведува во 8-те урбани центри во […]

Учиме право учебник (второ дополнето и изменето издание, 2006)

Овој учебник е направен за да биде помагало на членовите на Учиме право програмата. Дава осврт на правата на учениците во средните училишта, Уставот на Република Македонија, поделба на власта, Собрание на Република Македонија, создавање закони, Претседател на Република Македонија, Влада на Република Македонија, како работат судовите, Народен Правобранител, локална самоуправа, Универзална декларација за човекови […]

Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под 20%

Проектот „Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под 20%“, покрај својата главна цел на зајакнување на капацитетите на овие заедници во подобрување на условите за практикување на нивните права, нивната политичка, граѓанска и медиумска застапеност како и презентацијата на нивната култура и видливост, содржи и специфичен дел кој се однесува на идентификација на […]