fbpx
x
Мени

Резиме и препораки за применети политики за намалување на здравствени нееднаквости во антенаталната и постнаталната грижа кон Ромките во Република Македонија

Проценка на состојбата од аспект на здравствени нееднаквости во репродуктивниот период кај жените е направена преку прашалник на репрезентативен примерок за фокус групи и наменски (длабински) интервјуа со целни групи од други засегнати сектори. Со квалитативно истражување беа опфатени 102 жени во репродуктивен период (15-49 години) во 10 фокус групи организирани во Куманово, Крива Паланка, […]