fbpx
x
Мени

Analizë krahasuese e praktikave më të mira për të dhënat e hapura në bashkimin evropian

Projekti “Qytetari në rend të parë” e realizoi organizata qytetare “Qendra për menaxhim me ndryshime” në partneritet me “Qendrën për zhvillim të qëndrueshëm ALKA”. Projekti është mbështetur nga ana e Delegacionit të Bashkimit Evropian përmes Sektorit për financim qendror dhe lidhjen e marrëveshjeve (CFCD) në suaza të Ministrisë së Financave, në kuadër të komponentit për […]

Si të arrihen deri te e-informacione nga vetëqeverisja lokale ?

Disa nga parimet themelore të qeverisjes demokratike në nivel lokal janë të qenët të hapur dhe pjesëmarrja. Qytetarët kanë të drejtë ti marrin të gjitha informatat me karakter publik që i posedojnë institucionet publike. Duke i ndjekur përvojat ndërkombëtare, ku qytetarët kanë një rol qendror në institucione, projekti “Qytetari në rend të parë” ka për […]