fbpx
x
Мени

Прирачник за слободата на изразување: правни аспекти

Прирачников што е пред вас претставува средство кое треба да им послужи на читателите, поточно на студентите по новинарство, на невладините организации, како и на професионалните новинари, кои, со негова помош имаат можност да се запознаат со правните стандарди на слободата на изразување. До- полнително, прирачников треба да биде употребуван како алатка во рамки на […]

Memory Walk – Прирачник за професори

Прирачникот за професори Memory Walk е еден од клучните наставни алатки развиени во рамките на проектот „Хисторија, Историја, Повјест – Поуки за сегашноста“. Проектот е инициран во 2015 година од страна на Куќата Ана Франк, во соработка со локалните партнерски организации од: Хрватска (Хрватска Едукацијска и Развојна Мрежа за Еволуцију Споразумијевања – ХЕРМЕС), Босна и […]

Дебатирај академски

Оваа публикација е прирачник за Британска парламентарна дебата. Содржина дефинирање на поимот дебата, објаснување на форматот на Британска парламентарна дебата, појаснување на улогите на секој од говорниците. Прирачникот опфаќа и анализа на тези и какви видови на тези постојат, како и објаснување што е аргумент и товар на докажување.

Пакет за прва помош – Студентски прирачник за истажување на корупцијата во високото образование

Публикацијата Пакет за прва помош – Студентски прирачник за истажување на корупцијата во високото образование е водич за студентските организации, невладините организации,студентските активисти и сите оние кои се заинтересирани за проблемите во високото образование и таа образложува различни методи за истражување и мониторинг на високото образование.

Прирачник за британска парламентарна дебата

Во публикацијата се дава осврт на дебатата како едукативна алатка и академска натпреварувачка дисциплина. Се објаснува форматот на Британска парламентарна дебата, тезите, улогите на говорниците и составување на афирмативни и негативни случаи.

Прирачник за дебата – „Размислувај гласно“

Во оваа публикација детално се дефинира дебатата како алатка за изразување. Се објаснува текот на една дебата, форматот, улогите на говорниците и улогите на говорите.

Прирачник за основна обука за користење на информатичка технологија за лица со оштетен вид

Нашата цел е да им овозможиме на сервисните служби за Информатичка технологија соодветни информации за обуки достапни за лица со оштетен вид и да ве охрабриме активно да ги промовирате вашите обуки и за овие лица. Се надеваме дека овој прирачник ќе послужи како добар извор за корисни информации.

Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација на наставата во инклузивните училишта

Пред Вас е прирачникот за процена на потребите од асистивна технологија во инклузивните училиште. Идејата за креирање на еден ваков прирачник произлезе од актуелните состојби и потреби во нашето образование. Инклузијата и компјутеризацијата на наставата се процеси што се случуваат во нашиот воспитно-образовен систем. Процеси што ги вклучуваат учениците со посебни образовни потреби. Задача на […]

Прирачник за наставници: употреба на информатичката технологија во училиштата за децата со посебни потреби

Пред Вас се наоѓа прирачник кој ќе Ви помогне на полесен начин да ја имплементирате информатичката технологија во секојдневната работа со ученици со посебни образовни потреби. Идејата за создавање на оваа публикација потекнува од предизвиците на кои наидувате во Вашата работа. Нашето досегашно искуство покажа дека учениците со посебни образовни потреби со употребата на компјутерот […]

Прирачник за граѓански организации – извори на финансирање од Европската унија

Целта на нашиот прирачник е да се обезбеди краток преглед кој ги спојува информациите распрскани по веб – страниците на различни генерални директорати на Комисијата. Ако го користите нашиот прирачник за идентификација на можни програми од интерес, па потоа да се обратите на посочените веб – страници, ќе најдете повеќе детали за програми и повици […]

1 2