fbpx
x
Мени

Анализа на документи и на политики на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје за степенот на вклученост на принципот на еднакви можности и на недискриминација

Универзитетот го обезбедува единството во вршењето и во развојот на високото образование, науката и на уметноста, како и во стручноста, и, непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја, пренесува сознанија од повеќе научни, односно уметнички подрачја и дисциплини. Како највисока автономна високообразовна, научна и уметничка установа, Универзитетот треба да ги промовира и применува принципите на еднакви можности […]