fbpx
x
Мени

Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под 20%

Проектот „Подобрување на учеството во демократските процеси на заедниците под 20%“, покрај својата главна цел на зајакнување на капацитетите на овие заедници во подобрување на условите за практикување на нивните права, нивната политичка, граѓанска и медиумска застапеност како и презентацијата на нивната култура и видливост, содржи и специфичен дел кој се однесува на идентификација на […]

Судска ефикасност во справувањето со корупцијата

Извештајот кој произлезе од рамките на проектот,, Програма за набљудување на судски предмети во врска со корупцијата во Република Македонија “за 2011 година е изготвен од доц. Др Ѓорѓи Сламков (наставник по Казнено право на Факултет за правни науки при Европскиот Универзитет – Скопје). Трудот е составен од три дела, соодветно поделени од зависност од […]

Јавност и транспарентност во судските постапки од областа на изборните нерегуларности

Правниот систем на Република Македонија во однос на постапувањето по изборните нерегуларности предвидува два канали за институционален одговор. Првиот канал е постапката за заштита на избирачките права која се води пред изборните органи и претставува интегрален дел од изборниот процес, а вториот канал е казнено – правниот одговор, кој е облик на судска заштита на […]

Извршно резиме и препораки за применети јавни политики за учество на Роми и други помали заедници на локално ниво

Ова резиме е подготвено во рамки на проектни активности ,, Подобрување на учеството на помалите заедници на локално ниво” со поддршка на Делегација на Европска Унија и ИНСОК во период од 01.04.2016 до 30.09.2017 година во пет општини: Куманово, Кочани, Прилеп, Битола и Тетово.