fbpx
x
Мени

Студенту, ти имаш право да знаеш!

Анализата дава преглед за значењето на универзитетот, кој има статус на студент и кој е член на академската заедница. Дава осврт на етичките вредности на универзитетот, начинот на студирање, организирање на студирањето, партиципација, права на студенти и други области кои имаат за цел да го олеснат студирањето. Уредници: Александра Живковиќ, Кристина Митрова Автор: Ѓорѓи Илиевски […]

Учиме право – Учебник за граѓански и политички слободи и права

Учебникот за граѓански и политички слободи и права претставува плод на желбата и посветеноста на предавачите од програмата Учиме право да ги доближат правото и демократските вредности поблиску до младите. Учебникот е наменет за сите оние кои сакаат повеќе да се запознаат со принципот на владеење на правото, основните човекови слободи и права и како […]

Проект за поддршка на човековите права Извештај за периодот 2004-2005

Проектот за поддршка на човековите права ( ППЧП), претставува иницијатива на граѓанското општество, која се усредоточува на појавата на неправилно однесување или злоупотреба од страна на полицијата. цел на проектот, е да  обрне внимание на употребата на незаконска физичка и ментална сила, од страна на овластените службени лица од Министерството за внатрешни работи, во текот […]

Анализа на податоците од набљудуваните судски постапки во 2015 година

Реформата на казнено – правниот систем во на државата, која се спроведува подолг временски период, ја опфати и реформата на кривичната постапка. Низ годините на примена на претходно важечкиот Закон за кривична постапка, во определен временски период стана јасно дека определени правила или принципи не се веќе ефикасни. Инквизиторниот систем од континентален модел, кој се применуваше […]

Резултати од спроведената анкета ,, Фер и правично судење во Р. Македонија” на 489 испитаници во рамки на кампањата ,,Фер е кога е фер за сите”

Целта на кампањата е информирање и промоција за основните права на сите учесници во една кривична постапка, со особен осврт на правото на фер и правично судење предвидено во Уставот на РМ, Европската конвенција за човекови права, како и останатото домашно процесно законодавство. Кампањата имаше за цел да се придонесе кон подигнување на свеста за […]

Човековите права во полициска постапка

Меѓународното право за човековите права е обврзувачко за сите држави и притоа службениците кои го спроведуваат законот се должни да ги знаат и да ги применуваат меѓународните стандарди за човековите права. Ваквата дефиниција е дадена во Меѓународниот пакт за граѓански и политички права1 во кои се уредува корпусот на права и нивната заштита.

Финален Извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности 2008 – 2009

Финалниот извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности во периодот 2008-2009 година е производ на проектот „Следење на институционалниот одговор против изборните нерегуларности“ кој се имплементираше од страна на коалицијата „Сите за правично судење“ од јули 2008 до јуни 2009 година. Проектот беше финансиран од мисијата на ОБСЕ во Скопје (во текот на 2008 година) […]

Инфотека: Правна област

Не е потребно да сте правник или да консултирате адвокат за секој договор што сакате да го склучите.Ако имате деловна способност (определена возраст во РМ 18 години,  и сте ментално здрави и способни за расудување) не е потребно ништо друго, освен уште една страна за да склучите договор. Но, секако е добра идеја да се […]