fbpx
x
Мени

Како да ги остварам и заштитам моите права? Колку ќе ме чини тоа?

Овој водич содржи краток и јасен опис на најчестите правни проблеми со кои се соочуваат граѓаните, правата и условите за нивно остварување и преглед на видовите и висината на трошоците што произлегуваат од овие постапки. Важен дел од водичот се упатствата за можностите и начините за ослободување од плаќање на трошоците во судските и во управните постапки за лицата […]

Истражување за правото на сопственост и наследното право на жените во Полошкиот регион

Една од дискриминаторските димензии на жените е нееднаквиот пристап во поглед на сопственоста и имотното наследство. Потврдено е дека негирањето на правото во имотно наследство влијае многу врз економската стабилност и независност на жената во општеството. Различните истражувања покажуваат дека клучни причини за отстранување на жената од имотното наследство, кои ја ставаат жената настрана од овој процес, се традицијатата […]