fbpx
x
Мени

Независност,непристрасност,професионално и ефикасност на правосудството

Според член 2 од Договорот за Европската унија (ДЕУ), Европската унија се заснова,пред сè, на почитување на владеењето на правото, слободата, демократијата и заштитата на човековите права. Овие вредности се заеднички за сите земји-членки и се очекува истите да се застапени и почитувани од страна на земјите-аспирантки за членство во ЕУ. Судството претставува значаен фактор […]

Оцена на законодавните и регулаторни одредби поврзани со работата на државниот завод за ревизија

Институционална трансформација на Државниот завод за ревизија (ДЗР) во Македонија датира од 1999 година, кога девет вработени од Дирекцијата за економско финансиска ревизија беа префрлени во новоформираниот ДЗР. Од своето основање до денес (првиот Закон за државна ревизија беше донесен во 1997 година), ДЗР се развива во услови на интензивни процеси на реформа на системот […]

Користење на ИПА фондовите во Република Македонија – Како до зголемена ефикасност и ефективност?

Овој документ за јавна политика ги анализира апсорпционите капацитети, ефикасноста и ефективноста на користењето на финансиската поддршка која е овозможена на Република Македонија преку Инструментот за претпристпана помош на Европската Унија. Содржаните наоди и препораки се базираат на досегашните согледувања на ЕПИ од спроведувањето на Програмата “Следење на ИПА“, а особено преку збирката на студии […]