fbpx
x
Мени

Унапредување на граѓанскиот идентитет и поттикнување на граѓанската свесност и акција

Основните документи за човековите права го потенцираат правото на сите граѓани да партиципираат во политичкиот живот на нивните општества144, што е, пак, суштина на демократијата. Примарно, смислата на демократијата е во можноста секоја единка, директно или преку избрани претставници, да партиципира во креирањето одлука од која е ѝ самата непосредно засегната; второстепеното значење се согледува […]

Студентските правобранители како механизам за заштита на правата на студентите на државните Универзитети во Македонија

Во публикацијата се дава осврт на развојот на студентските правобранители во високото образование во Македонија. Понатаму, публикацијата содржи анализа на правните акти на студентските правобранители на петте државни универзитети во Македонија. Овие правни акти се добиени од Централен регистар на Република Македонија и преку барања за пристап до информации од јавен карактер. Покрај студентските правобранители, […]

Водич за млади основни граѓански и политички слободи и права

Анализата, врамена во контекстот на националните образовни системи и стратегии, открива дали дебатата има позитивно дејство од аспектот на подобрување на информираноста за тековни настани, критичкото размислување и толеранцијата кај селектираните примероци на ученици дебатери и недебатери. Во истиот период се спроведени и интервјуа со предавачи преку чие искуство се стремеше да се добие квалитативен […]

Што е средношколско учество?

Што значи младинско и средношколско учество? Зошто е важно? Што е училишна заедница? Дали ги знаеш твоите права како ученик? Сe уште мислиш дека не можеш ништо да сториш?

Извештај од истражување: Пристапноста и инклузивноста на судовите во Македонија

Истражувањето претставено во овој извештај се однесува на досегашните искуства и иницијативи во обезбедување пристапност и инклузивност на судовите во Македонија. Истражувањето е дел од проектот „Имам право на еднаков пристап до правда“ , спроведуван од здружението „Отворете ги прозорците“. Проектот е дел од шемата за регрантирање на граѓански организации, во рамките на Проектот „Мрежа […]

Законите и политиките на Република Македонија на полето на попреченоста : извештај од системскиот мониторинг на закони и политики

Република Македонија ја потпиша Конвенцијата за правата на лицата со попреченост (понатаму во текстот: КПЛП или Конвенцијата) на 30 март 2007 година а истата ја ратификува на 5 декември 2011 година. Дополнително, државата го потпиша Факултативниот протокол кон КПЛП на 29 јули 2009 година а го ратификува на 5 декември 2011 година. Инструментите за ратификација […]

Холистички извештај за лицата со попреченост во Македонија

Холистичкиот извештај за човековите права на лицата со попреченост во Република Македонија се спроведе во рамките на проектот „Слушнете го нашиот глас“, финансиран од Европската унија. Спроведувач е Отворете ги прозорците во партнерство со Центарот за ориентација во заедницата од Белград. Истиот е дел од глобалната иницијатива на DRPI – Меѓународната промоција на правата на […]

Годишен извештај за криминалот од омраза во 2016 година.

Севкупната цел на овој проект е да придонесе за изготвување на ефективни и одржливи механизми на владеење на правото и правен систем што ќе ги штити правата на сите граѓани(к)и. Во таа насока, ОБСЕ продолжи да им помага на националните чинители во усвојувањето и кроењето на подобрувањата на законодавството што ги регулира злосторствата од омраза […]

Прашања и одговори за родителите на лезбијки, геј мажи, бисексуалци и трансродови млади и возрасни

ЛГБТИ Центарот за поддршка е засебна програма на Хелсиншкиот Комитет за човекови права на Република Македонија (МХЦ), посветена на правата на ЛГБТИ луѓето. Центарот работи главно преку групи за поддр-шка, но и други проекти, како на пример обука за трансродни лица со цел јакнење на заедницата и создавање на медицински тим, Говорна историја на ЛГБТИ […]

Истражување за разбирањето и познавањето на граѓаните на човековите права и механизмите за заштита при нивно прекршување

Овој дел од извештајот содржи опис на методологијата и процедурата користена во спроведувањето на истражувањето. Истражувањето реализирано во рамки на проектот „Зголемување на транспарентноста и подобрување на владеењето на правото преку следење и известување за прекршувањето на човековите права во Република Македонија“, што го спроведува Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија, а е […]

1 2 3 4