fbpx
x
Мени

Нечесно пазарно однесување – како да го препознаеме?

Со измените на Законот за заштита на потрошувачите („Сл. весник на РМ“ бр. 24/11 од 25 февруари, 2011 година) се создадоа услови за унапредување на заштитата на потрошувачите и воспоставување на подобра конкуренцијата на пазарот. Со оваа брошура се обидовме да ги приближиме законските одредби кон потрошувачите со што ќе помогнеме за подобра практична примена […]

Нечесни одредби во потрошувачките договори

Ова се неколку многу важни правила при склучување на договори и во случаите кога има нечесна одредба во договорот: – Секогаш внимателно прочитајте ги договорните одредби што се однесуваат на вашите права и обврски – Договорот мора да биде напишан со едноставен и разбирлив јазик. – Комуницирајте во писмена форма По писмен пат побарајте дополнително […]

Инфотека: Енергетска ефикасност

Енергетска ефикасност е користење/трошење на помалку енергија за ист производ или услуга.Енергетската ефикасност заштедува енергија, пари и ги намалува емисиите на загадувачки гасови во атмосферата. Енергетската ефикасност не е зачувување на енергија. Зачувување на енергијата подразбира намалување или откажување од услугата за да се заштеди енергија. На пример, исклучувањето на светилките е зачувување на енергија, […]

Информации поврзани со храна

Целта на означувањето на храната, односно информациите поврзани со храната, е да им се овозможи на потрошувачите да добијат клучни информации за природата и карактеристиките на храната што ќе им помогне во вистинскиот избор на храната која ја купуваат. Најважното правило е дека означувањето, презентирањето и рекла- мирањето на храната (вклучувајќи го и нејзиниот облик, […]

Храна за посебна нутритивна употреба и потрошувачи

Храна за посебна нутритивна употреба е храна која според својот состав или производствен процес јасно се разликува од храната наменета за нормална употреба, одговара на посочените нутритивни цели и се пушта на пазарот на начин со кој се укажува на соодветноста со посочените нутритивни цели.

Додатоците на храна и потрошувачите

Додатоците на храна се прехрамбени производи чија цел е да ја дополнуваат нормалната исхрана и кои се концентрирани извори на хранливи состојки или други супстанции со прехранбен или физиолошки ефект, сами или во комбинација.Тие се пуштаат во промет во дозирана форма, во вид на капсули, пастили, таблети, ќеси со прашкаста супстанција,ампули со течност и други […]

Инфотека: Финансиски услуги

Потрошувачите во Република Македонија можат да вршат плаќања и наплати во домашни и странски средства за плаќање. Платниот промет во земјата се врши во националната валута, освен во слободните царински продавници (на аеродромите во Скопје и Охрид) каде плаќањата на купената стока се врши во девизи.

Адитиви во исхраната и потрошувачите

Прехрамбените адитиви се супстанции со познат хемиски осстав кои нормално не се внедсуваат како храна ниту како состојка на храната, без разлика на нивната нутритивна вредност. Адитивите челно се додаваат во храната за подобрување на нејзиниот технолошки состав и тоа во текот на производството, подготовката, обработката, преработката, пакувањето, транспортот и чувањето. Адитивити кои што после […]