fbpx
x
Мени

Ставови и перцепции за јавната администрација : извештај од теренско истражување

Дебатите за јавната администрација и нејзината модернизација во изминатите години стануваат сè позначајни инструменти за имплементација на ефективните јавни политики. Имено, јавната администрација е главниот административен простор во кои владите ги трансформираат своите политики во акции и услуги, го поттикнуваат економскиот раст на државите и го креираат системот на добросостојба на граѓаните. Оттука, начинот на […]

Анализа од следењето на работата на државниот завод за ревизија

Клучна институција, која има мандат да врши ревизија на економичноста, ефикасноста, ефективноста и регуларноста во трошењето на јавните средства од страна на јавните институции, е Државниот завод за ревизија (ДЗР) – врховна ревизорска институција чија најважна цел е да придонесе јавните средства да се користат на најдобар можен начин, т.е. да оцени дали нацијата мудро […]