fbpx
x
Мени

Прирачник за темелните професионални начела во новинарската професија

Новинарството, како јавна дејност, во чија основна димензија доаѓа до израз јавната одговорност, спаѓа во најистакнатите, но тешки и особено одговорни професии на денешницата, подлежни на ригидна етичка оценка и вреднување. Оваа голема јавна одговорност доаѓа од фактот што грешките во новинарството не можат да се скријат.

Национален систем за интегритет – оценка за Македонија

Пристапот на оценување на Националниот систем за интегритет што се користи во овој извештај овозможува рамка за анализа на недостатоците на дадена земја во однос на корупцијата и ефективноста на националните напори за справување со корупцијата. Рамката ги содржи сите основни институции и чинители што ја формираат државата. Тие ги вклучуваат сите гранки на власта, […]